9 . වැරදෙන හා වරදවා හදුන්වනු ලබන ශාකයන් 1. කිරි ලාවුලු / විදේශීය ශාකයක් / 18 ව…

0
6


9 . වැරදෙන හා වරදවා හදුන්වනු ලබන ශාකයන්

1. කිරි ලාවුලු / විදේශීය ශාකයක් / 18 වන සියවසේදී ලංකාවට පැමිනි බව කියවෙයි. Chrysophyllum Caimito / Star Apple යනුවෙන් සදහන් වෙයි. ගෙඩි කෑමට ගන්නා අතර හපන්න හපන්න ප්‍රිය රසයකින් හා චුවින්ගම් වාගේ ඇලෙමින් කෑමට ප්‍රියක් උපද්දවනවා. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මේ ශාකය කිරිපලු නමින් හදුන්වනු ලබයි. එහෙත් නියම කිරිපලු ශාකය දේශීය ශාකයකි. මේ වර්ගය විදේශීය ශාකයකි හදුන්වා දුන්. මේ කිරිලාවුලු ශාකය හා කොස් ඇට ලාවුලු ශාකයේ පත්‍ර සමානයි. මෙහි ගෙඩි රවුම්ව ටෙනිස් බෝලයක් තරම් විශාල වන අතර ඉදුනු පසු දම් පැහැති වෙයි. කොස් ඇට ලාවුලු ශාකයේ ගෙඩියත් දම් පැහැති වන අතර ගෙඩියේ ප්‍රමානයෙන් කොස් ඇටයක් සේ තරම් සිහින් දිගැටිය.

2. කොස් ඇට ලාවුලු / විදේශීය ශාකයක් / 18 වන සියවසේදී ලංකාවට පැමිනි බව කියවෙයි. Chrysophyllum Oliviforme යනුවෙන් නම් කර ඇත. ගෙඩි කෑමට ගැනීමට සුදුසුයි. මෙ ශාකයේ ගෙඩිද සපනවිට චුවින්ගම් වාගේ කටෙහි ඇලෙන ගතියකින් යුක්තයි. කිරිලාවුලු ශාකය හා කොස් ඇට ලාවුලු ශාකයේ පත්‍ර සමානයි. කිරිලාවුලු ගෙඩි රවුම්ව ටෙනිස් බෝලයක් තරම් විශාල වන අතර ඉදුනු පසු දම් පැහැති වෙයි. කොස් ඇට ලාවුලු ශාකයේ ගෙඩියත් දම් පැහැති වන අතර ගෙඩියේ ප්‍රමානයෙන් කොස් ඇටයක් සේ තරම් සිහින් දිගැටිය.

3. කිරිපලු … පොඩි ගෙඩි හැදෙන ශාකයක් වන මේ වර්ගය Buchanania axillaris ලෙසට වර්ග කර ඇති අතර Anacardiaceae කුලයේ ශාකයකි. දේශීය ශාකයක් ලෙසට කිරිපලු හදුන්වන අතර ගෙඩි කෑමට ගන්නවා . මුලින් ඇති විදේශීය ශාක වර්ග දෙක ප්‍රාදේශීය වශයෙන් කිරිපලු කියා භාවිතා කරනවා. එහෙත් පිලිගත් කිරිපලු වන්නේ Axillaris කියන මේ වර්ගයයි.

4. කිරිපලු නුග…. මේ වර්ගය නුග වර්ගයක් . අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ නමක් . Ficus tsjahela ලෙසට හදුන්වනු ලැබෙයි . ගෙඩි කෑමට ගන්නේ නෑ.

මෙවැනි ඔසු ගුණ ලිපි බලන්න පිටුවට Like කර එකතුවන්න … මෙන්න link එක .. https://www.facebook.com/බෙහෙත්-271220920081426/ …


Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here