2009න් පසු EPF සාමාජිකයින්ට ගෙවූ වැඩිම පොලිය 2023 දී – Sri News | Sri Lanka Business News

0
16

මෙරට විශාලතම විශ්‍රාම අරමුදල වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි (EPF) සාමාජිකයින් හට 2023 වසර සඳහා 13.00% ක පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

මෙය 2009 වසරෙන් පසු EPF සාමාජිකයින් වෙත ගෙවනු ලබන වැඩිම පොලී අනුපාතිකය වේ.

2008 වසරේ සිට මේ දක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළ දී සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි සාමාජිකයින් වෙත ගෙවා ඇති පොලී ප්‍රතිශතයන් පහත පරිදි වේ.

2008 – 13.44%

2009 – 13.75%

2010 – 12.5%

2011 – 11.5%

2012 – 11.5%

2013 – 11.1%

2014 – 10.5%

2015 – 10.5%

2016 – 10.5%

2017 – 10.5%

2018 – 9.5%

2019 – 9.25%

2020 – 9.00%

2021 – 9.00%

2022 – 9.00%

2023 – 13.00%

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල වන අතර එහි පරිපාලන කටයුතු කම්කරු කොමසාරිස්වරයා  වෙත පැවරී ඇත. එහි අරමුදල් කළමනාකරණය සඳහා අදාල වු කාර්යයන් සහ වගකීම් සඳහා අදාල වන බලතල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, නව මහ බැංකු පනත අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, වෙත පැවරී ඇත.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here