මාසික දහම් වැඩසටහන පැවැත්වෙන දිනයන් වෙනස් කෙරේ. – Sri News

0
15

නමෝ බුද්ධාය!

කරුණාවෙන් දැනුම්දීමයි

අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සෑම මසක ම තුන්වන ඉරු දින සිට පවත්වාගෙන ආ අලුත් දහම් වැඩසටහන ළඟ ළඟ පොහොය දින පැමිණීම හේතුවෙන් පහත සඳහන් අයුරින් වෙනස් කරගන්නට සිදුවිය.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here