හෙළ අරණ facebook පිටුව මඟින් මේ දක්වා කිසිදු ඖෂධීය නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොලට නිකුත් ක…

0
10

හෙළ අරණ facebook පිටුව මඟින් මේ දක්වා කිසිදු ඖෂධීය නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොලට නිකුත් කර නොමැති අතර “හෙළ අරණ” නම භාවිතා කර මේ වන විට වෙළඳපොලට නිකුත් වී ඇති ඖෂධීය නිෂ්පාදනයන් මෙම හෙළ අරණ facebook පිටුව හා කිසිසේත්ම සම්බන්ධයක් නොමැත. එම නිෂ්පාදන පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් හෙළ අරණ facebook කණ්ඩායම නොදරනු ඇත. අප විසින් සිදුකරන සෑම ක්‍රියාකාරකමක්ම ඔබට දැනුම් දෙන්නේ මෙම හෙළ අරණ facebook පිටුව, හෙළ අරණ facebook සමූහය සහ හෙළ අරණ web පිටුව ඔස්සේ පමණි.

මෙවැනි දේ පිළිබඳව නිතර අපව දැනුවත් කරන අපගේ ආදරණීය පාඨක ජනතාවට අපගේ ආදරය ගෞරවය හදවතින්ම පුදකර සිටින්නෙමු.

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here