‍‍සුව ධරණි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව කොරෝනා සම්බන්ධ ඕනෑම ග…

0
6


👩‍⚕‍සුව ධරණි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව🤝
⭕කොරෝනා සම්බන්ධ ඕනෑම ගැටළුවකට ක්ෂණිකව ඇමතිය හැකි දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ දුරකථන අංක…

⭕නිවාසගත කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම, රෝගයෙන් වැළකීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම, කොවිඩ් වසංගතය හා සම්බන්ධ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමවේද ආදී ඕනෑම තොරතුරක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම හදිසි ඇමතුම් අංක ඔබට භාවිතා කළ හැකියි.

——————————————————————–
🔴 ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
——————————————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එස්.ඒ.එම්.ජේ.සල්වතුර මිය
📞 070 6800 330

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ශ්‍රී ප්‍රියා සුජිතිරන් මිය
📞 070 6800 340

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය කේ.ජී.ආර්.පී.හේරත් මිය
📞 070 6800 350

🔴 බස්නාහිර පළාත

——————————————–
🔶. කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ඩබ්. අසංගි ප්‍රනාන්දු මිය
📞 070 6800 352

——————————————–
🔶. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ජේ.කේ.එම්. සම්පත් මයා
📞 070 6800 353

——————————————–
🔶. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එම්.ඒ.වී.වී. චන්ද්‍රරත්න මයා
📞 070 6800 376

🔴 දකුණු පළාත

——————————————–
🔶. මාතර දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–
👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එස්.එම්.ජයලත් මයා
📞 070 6800 354

——————————————–
🔶. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය අශෝක කුලතුංග මිය
📞 070 6800 355

——————————————–
🔶. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ශ්‍යාමා මිය
📞 070 6800 356

🔴 මධ්‍යම පළාත

——————————————–
🔶. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය සීලවංශ මයා
📞 070 6800 357

——————————————–
🔶. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය මෙනූෂා විතානගේ මිය
📞 070 6800 358

——————————————–
🔶. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එන් සේනානායක මිය
📞 070 6800 359

🔴 සබරගමුව පළාත

——————————————–
🔶. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය බී.එච්.එස්.පී.කේ. පෙරේරා මයා
📞 070 6800 360

——————————————–
🔶. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එස්.ජේ.ආර්.ඩී.ජනප්‍රිය මයා
📞 070 6800 361

🔴 වයඹ පළාත

——————————————–
🔶. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය නර්මදා මිය
📞 070 6800 362

——————————————–
🔶. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය අනුරාධිකා මිය
📞 070 6800 363

🔴 උතුරු මැද පළාත

——————————————–
🔶. අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ඩී.එස්.නිල්තොටංග මයා
📞 070 6800 364

——————————————–
🔶. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය පී.එච්.වර්ධන මයා
📞 070 6800 365

🔴 ඌව පළාත

——————————————–
🔶. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය අතුල සම්පත් මයා
📞 070 6800 366

——————————————–
🔶. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ආර්.පී.ආර්.සම්පත් මයා
📞 070 6800 367

🔴 නැගෙනහිර පළාත

——————————————–
🔶. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එම්.එන්.නෆීල් මයා
📞 070 6800 368

——————————————–
🔶. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ගයත්‍රී මිය
📞 070 6800 369

——————————————–
🔶. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය නෙරංජන් මයා
📞 070 6800 370

🔴 උතුරු පළාත

——————————————–
🔶. යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එම්. නඩේශරාජා මයා
📞 070 6800 371

——————————————–
🔶. මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ආර්.මනිවනන් මයා
📞 070 6800 372

——————————————–
🔶. වව්නියා දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය ටී. සර්වනන්තන් මයා
📞 070 6800 373

——————————————–
🔶. කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය එස්.දිස්යන්ති මිය
📞 070 6800 374

——————————————–
🔶. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය
——————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය පී. ශ්‍රී ගනේශන් මයා
📞 070 6800 375

ඔබේ සුරක්ෂිත භාවය සුරකිනු වස් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් සැම විටම ඔබ සමඟයි..
කොවිඩ් වසංගතය ජයගමු…

හිතායු! සුඛායු! දීඝායු!Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here