‍‍සුව ධරණි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවය කොවිඩ් වසංගතයෙන් ඔබව ආ…

0
6


👩‍⚕‍සුව ධරණි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවය🤝
කොවිඩ් වසංගතයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා නොමිලේ දියත් කෙරෙන දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා උපදේශන සේවාව…
(දුරකථන නාමාවලිය – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය)

☘️. Covid-19 වසංගත රෝගී තත්වය සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීමත් සමඟ, නිවාසගත Covid රෝගීන් සඳහා දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම, Covid රෝගය වැළැක්වීම හා සුව වීමෙන් පසු රෝගීන් අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සුව ධරණී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව ආරම්භ කර ඇත.

☘️. ඔබට මෙහි සඳහන් ආසන්නතම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය නිළධාරීවරයා හෝ නිළධාරීවරිය අමතා අවශ්‍ය සේවාවන් පහසුවෙන් සපයාගත හැකිය. Covid රෝගීන් සුවපත් කිරීමට සේම Covid රෝගය බෝවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම සුව ධරණී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස අපගේ ලාංකීය ජනතාවට මෙලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.

දුරකථන නාමාවලිය
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

——————————————————————–
🔴 කළුතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය නිලධාරී
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය K.C.කිරුළපන –
📞දුරකථන අංකය:-0714777 74

——————————————————————–
🔴 අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය D.V.රුවන්පුර –
📞දුරකථන අංකය:- 071-8386287

👩‍⚕‍වෛද්‍ය L.R.R.ප්‍රනාන්දු –
📞දුරකථන අංකය :- 0718305917

👩‍⚕‍වෛද්‍ය G.G.රුවනි –
📞 දුරකථන අංකය. :-071-2621388

——————————————————————–
🔴 බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.N.F.නස්ලියා-
📞දුරකථන අංකය.:- 070-4982467

——————————————————————–
🔴 බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය S.C.L.S. දයාරත්න
📞දුරකථන අංකය:- 071-8047409

👩‍⚕‍වෛද්‍ය S.P. තුෂාරි –
📞දුරකථන අංකය :- 070-3001022

👩‍⚕‍වෛද්‍ය V. අකුරුටියගම –
📞දුරකථන අංකය :- 071-9343903

——————————————————————–
🔴 බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.H.M. ශාකිර් –
📞දුරකථන අංකය :- 0719863297

👩‍⚕‍වෛද්‍ය E.S.N.D.S. දිසානායක –
📞දුරකථන අංකය :- 0777584779

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.J.F. සාමියා –
📞දුරකථන අංකය :- 077-8550922

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.A.D.K. මනුරත්න –
📞දුරකථන අංකය :- 071-8207209

——————————————————————–
🔴 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය S.S.ගමගේ –
📞 දුරකථන අංකය :- 0776585879

👩‍⚕‍වෛද්‍ය W.A.I ප්‍රනාන්දු –
📞 දුරකථන අංකය :- 0718313468

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය P.G.U.C සමරසිංහ –
📞දුරකථන අංකය :- 0712335597

——————————————————————–
🔴 කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය D.G.N.J ආරියවංශ
📞දුරකථන අංකය :- 0718576425

👩‍⚕‍වෛද්‍ය R.P කුලසේකර –
📞දුරකථන අංකය:- 0712393654

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය M.M.S.D නවරත්න
📞දුරකථන අංකය :- 0710712252

——————————————————————–
🔴 පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

🧑‍⚕️වෛද්‍ය C.T.D. පෙරේරා –
📞දුරකථන අංකය:- 078-6537442

🧑‍⚕️වෛද්‍ය J.K.D.P.R. ජයනෙත්ති –
📞දුරකථන අංකය :- 071-6574556

🧑‍⚕️වෛද්‍ය M.K.M. රියාස් –
📞දුරකථන අංකය.:- 071-3904911

🧑‍⚕️වෛද්‍ය K.D.D. අප්සරා –
📞දුරකථන අංකය:- 071-4413475

🧑‍⚕️වෛද්‍ය M.M.Z. මුස්මිනා –
📞දුරකථන අංකය. :- 071-8825689

🧑‍⚕️වෛද්‍ය L.D. රමුදු –
📞දුරකථන අංකය :- 071-3918534

——————————————————————–
🔴 මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය C.W.මහන්ත්‍රි –
📞දුරකථන අංකය:- 0718267034

👩‍⚕‍වෛද්‍ය L.H.N.P.හේමාලි –
📞දුරකථන අංකය.:- 0713454751

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.B.F.රුක්ශානා
📞දුරකථන අංකය:- 0718010615

👩‍⚕‍වෛද්‍ය W.S.S.සිල්වා –
📞දුරකථන අංකය.:- 0702735285

——————————————————————–
🔴 වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය H.A.C. මනෝරි –
📞දුරකථන අංකය:- 071-4421480

👩‍⚕‍වෛද්‍ය A.A.Y. නිරෝශා –
📞දුරකථන අංකය:- 071-4093940

👩‍⚕‍වෛද්‍ය W.W.P.M. ප්‍රනාන්දු –
📞දුරකථන අංකය.:- 071-8298299

——————————————————————–
🔴 මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය P.C.K. තරංගනී –
📞දුරකථන අංකය :- 071-8257497

👩‍⚕‍වෛද්‍ය V.P.S.කුඩලිගම –
📞දුරකථන අංකය :- 071-8476945

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය E.A.D.B.S.ජයවර්ධන
📞දුරකථන අංකය :- 077-7205526

——————————————————————–
🔴 මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය M.G.D.චාන්දනී –
📞දුරකථන අංකය 071-8276300

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය J.A.T.D.ජයකොඩි –
📞දුරකථන අංකය:- 070-2141902

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය F.S.ශුක්‍රි –
📞 දුරකථන අංකය:-071-8190540

👩‍⚕‍ වෛද්‍ය H.H. ලලන්ති –
📞දුරකථන අංකය:- 070-2736130

——————————————————————–
🔴 පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය I.R. ජයසේකර
📞 දුරකථන අංකය :- 071 239 2412

👩‍⚕‍වෛද්‍ය P.Y.D. මධුනිකා
📞 දුරකථන අංකය:- 071-2211807

👩‍⚕‍වෛද්‍ය R.A.S. රාජපක්ෂ –
📞දුරකථන අංකය:- 0778793068

——————————————————————–
🔴 දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය G.D.M.N.ජයවර්ධන –
📞දුරකථන අංකය:- 071-8207236

👩‍⚕‍වෛද්‍ය K.K.D.U.M.රණවීර –
📞දුරකථන අංකය.:- 071-8583068

👩‍⚕‍වෛද්‍ය D.M.G.පෙරේරා –
📞දුරකථන අංකය.:- 071-8477692

👩‍⚕‍වෛද්‍ය H.M.S.පෙරේරා –
📞දුරකථන අංකය:- 071-8582358

——————————————————————–
🔴 හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍වෛද්‍ය B.G.R.බමුණුආරච්චි –
📞දුරකථන අංකය:- 071-6574797

👩‍⚕‍වෛද්‍ය P.R.D.මීගස්දෙණිය –
📞දුරකථන අංකය :- 071-6201769

👩‍⚕‍වෛද්‍ය B.A.H.E.බාලචන්ද්‍ර –
📞දුරකථන අංකය:- 071-8150461

👩‍⚕‍වෛද්‍ය M.I.M.රමීස් –
📞දුරකථන අංකය:- 077-7072762

👩‍⚕‍වෛද්‍ය R.R.ගුණතිලක –
📞දුරකථන අංකය:- 070-3152912

හිතායු! සුඛායු! දීඝායු!

——————————————————————–
දේශිය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන ,ග්‍රාමිය ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here