සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ආදායම් පරිපාලන පද්ධතියක් – Sri News | Sri Lanka Business News

0
12

ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ආදායම් උපයන දෙපාර්තමේන්තුවක් වුවද, එහි ආදායම් පරිපාලන කාර්යයන් සඳහා උපකාර කර ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දැනට පවතින පැරණි පද්ධතීන් අකාර්යක්ෂම වීම, ඉන් සිදුවන ආදායම් කාන්දු වීමට හා අක්‍රමිකතා වැනි දුර්වලතා ඇති වීමට හේතු වී ඇති අතර, මහජනතාවට හා අදාළ වෙනත් පාර්ශ්වයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට ද අපහසු වී ඇත.

එසේම, අනෙකුත් ආයතනවල තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතීන් සමඟ ඒකාබද්ධ වී කටයුතු කිරීමේදී ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතු වී තිබේ.

ඒ අනුව, සියලුම දත්ත හුවමාරුව, අවදානම් කළමනාකරණය හා ආදායම් සැසඳුම යන මූලික කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ආදායම් පරිපාලන පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here