සැපතිල්ලා යුෂ

0
10


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉදුණු සැපතිල්ලා (ඇට සහ පොත්ත ඉවත් කරගත්) ගෙඩි 8

වතුර (උතුරවා නිවාගත්) අඬුකොප්ප 4

සීනි මේස හැඳි 4

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

සියල්ල එකට දමා බ්ලෙන්ඩ් කර, පෙරා, ශීතකර පානය කරන්න.

 Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here