ස්පෙශල් කෑම හදන කුළුබඩු 7ක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදි – Sri News

0
4

කෑම රස කරන්න, නැතුවම බැරි රසකාරක තමයි අපේ කුළුබඩු. ඉතින් මේ කියන්න යන්නෙ කෘතිම රසකාරක ගැන එහෙම නම් නෙමෙයි. ගෙදරදීම බොහොම රසට හදාගන්න පුලුවන් ස්වභාවික කුළුබඩු ගැනයි. ඉතින් කෑම රසට හදන්න කැමති ඔයාලගෙ කුස්සියේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනෙ කුළුබඩු ටිකක රෙසිපි තමා දෙන්න හදන්නෙ…

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කොත්තමල්ලි කෝප්ප 1/2
සූදුරු කෝප්ප 1/4
මාදුරු කෝප්ප මේසහැඳි 1
කහකුඩු තේහැඳි 1
කරපිංචා ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කොත්තමල්ලි කෝප්ප 1
කරාඹුනැටි 10 පමණ
එනසාල් ඇට 8 පමණ
ස්ටාර් ඇනීස් 3-4
සූදුරු කෝප්ප 1/2
කරපිංචා ස්වල්පයක්
ගම්මිරිස් ඇට මේසහැඳි 1
කුරුදු කෑල්ලක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කොත්තමල්ලි කෝප්ප 1/4
නැටි ඉවත්කළ වියළි මිරිස් කරල් 30 පමණ
සූදුරු තේහැඳි 1
ගම්මිරිස් තේහැඳි 1
එනසාල් ඇට 3-4
මාදුරු තේහැඳි 1
උළුහාල් තේහැඳි 1/2
කඩල පරිප්පු තේහැඳි 1
හාල් තේහැඳි 1
කරාඹුනැටි 2-3
කහකුඩු තේහැඳි 1/2
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
කරපිංචා කොළ ටිකක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 250
රම්පේ හ කරපිංචා
සුදුළූණු බික් 4-5
සූදුරු ග්‍රෑම් 50
මහදුරු ග්‍රෑම් 50
එනසාල් ඇට 3-4
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
කරාඹුනැටි 4-5
කව්පි මේසහැඳි 2
මුංඇට මේසහැඳි 2
කඩල පරිප්පු මේසහැඳි 2
කඩල මේසහැඳි 2
කැකුළු හාල් මේසහැඳි 2

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
සූදුරු ග්‍රෑම් 50
උළුහාල් ග්‍රෑම් 50
උඳු ඇට ග්‍රෑම් 50
මයිසූර් පරිප්පු ග්‍රෑම් 50
කඩල පරිප්පු ග්‍රෑම් 50
කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 50
ගම්මිරිස් ඇට ග්‍රෑම් 50
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
එනසාල් ඇට 5
කරාඹුනැටි 7-8
කහකුඩු තේහැඳි 1/4
පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක්
සුදුළූණු බික් 4
රම්පෙ කෑල්ලක්
කරපිංචා ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
නැටි ඉවත් කළ වියළි මිරිස් කරල් 15 පමණ
සූදුරු තේහැඳි 1/2
අබ තේහැඳි 1/2
උළුහාල් තේහැඳි 1/2
කොත්තමල්ලි කෝප්ප 1/2
ගම්මිරිස් ඇට තේහැඳි 1
තෝර පරිප්පු මේසහැඳි 1
කඩල පරිප්පු මේසහැඳි 1
තෙල් මේසහැඳි 1
කරපිංචා ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
සූදුරු තේහැඳි 1
මාදුරු තේහැඳි 1
කරාඹුනැටි 3
කරදමුංගු 3
ස්ටාර් ඇනීස් 1
කොත්තමල්ලි මේසහැඳි 1

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here