සමුහයේ ඔබ ලබා ගත් සුදු සෝගන් බිජ වැවු ඔබට ඒවා හෙමින් පොඩි කර ගරා අවිවෙි වෙලා බෙ…

0
7

සමුහයේ ඔබ ලබා ගත් සුදු සෝගන් බිජ වැවු ඔබට ඒවා හෙමින් පොඩි කර ගරා අවිවෙි වෙලා බෙන්ඩරයකින් පිටි කරගෙන හාල් පිටි මිස කර රොටි පිටිටු සකසා ගන්න පුලුවන් දේසිය බිජ ගෙවත්තේ අස්වැන්නෙන් මෙි,

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here