සමහර විට ඔබත් නොදන්න ඔසු මේ අතර ඇති.. බුකියේ තැනින් තැන විසිරී තිබූ තොරතුරු ටික…

0
8

සමහර විට ඔබත් නොදන්න ඔසු මේ අතර ඇති.. බුකියේ තැනින් තැන විසිරී තිබූ තොරතුරු ටිකක් එකම තැනක..

(වටිනා තොරතුරු බුකියට එකතු කළ අයට ස්තූතියි)
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here