සදහම් පොත් පරිත්‍යාග – 2017 සැප්තැම්බර් – Sri News

0
7

මහමෙව්නාව සදහම් සේවාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුස්තකාල සඳහා සදහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන මගින් මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ද සදහම් පොත් කට්ටල් 22 ක් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනා. මේ යටතේ සදහම් පොත් පරිත්‍යාගයන් ලබාගත් ආයතන

 1. ගෞරවණීය ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ, සිරිනිකේතනාරාමය, 27,මැලදුම්පොත පාර, පහලගොඩ, මාතලේ.
 2. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමා, කෑ/ දෙහි/ සිරිවර්ධන මහා විද්‍යාලය, යටියන්තොට.
 3. ගරු විදුහල්පතිතුමා, සිරි සුජාත ආදර්ශ විද්‍යාලය, කාක්කපල්ලිය.
 4. ගරු විදුහල්පතිතුමා, මහාමාඑලිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, බත්තුළුඔය.
 5. ගරු විදුහල්පතිතුමා, ධර්මවිජය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, මුට්ටිබැඳිවිල, නාත්තණ්ඩිය.
 6. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමා, පුස්තකාලය, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුර, සීගිරිය.
 7. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, පොලිස් පුස්තකාලය, පොලිස් මූලස්ථානය, කුලියාපිටිය.
 8. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, මහජන පුස්තකාලය, ඉරබඩගම.
 9. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, මහජන පුස්තකාලය, මාකඳුර.
 10. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, ගෝනගල්දෙනිය මහජන පුස්තකාලය, වහරක.
 11. ගරු ලේකම්තුමා, පුස්තකාලය, “සමගි” ජලපාරිභෝගික සමිතිය, සම්පත් නුවර, වැලිඔය.
 12. ගෞරවණීය ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ, ශ්‍රී මහින්දාරාමය, වෙනිවැල්ලකඩුව, අලව්ව.
 13. ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා, මහජන පුස්තකාලය, කලවාන ප්‍රාදේශීය සභාව, කලවාන.
 14. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමා, මහජන පුස්තකාලය, ( කලවාන ප්‍රාදේශීය සභාව-උපකාර්යාලය), පොතුපිටිය.
 15. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, ශාන්ත බ(ර්)නදෙත් විද්‍යාලය, පොල්ගහවෙල.
 16. ගරු විදුහල්පතිතුමා, හුංගම්පොල මහා විද්‍යාලය, හුංගම්පොල, මොරොන්තොට.
 17. ගරු විදුහල්පතිතුමිය, උඩපොල සුමංගල විද්‍යාලය, උඩපොල, පොල්ගහවෙල.
 18. ගරු විදුහල්පතිතුමා, අයිරා අමරසේකර විද්‍යාලය, පෙත්තැනිගොඩ, නාරම්මල.
 19. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, හුංගම්පොල විද්‍යාලය- ප්‍රාථමික අංශය , හුංගම්පොල, මොරොන්තොට.
 20. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, මිනුවන්ගැටේ මහජන පුස්තකාලය, මිනුවන්ගැටේ, වාරියපොල.
 21. ගරු පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, නව පුස්තකාලය, සී/ස ඉඹුලාන සණස සමිතිය, ඉඹුලාන, රුවන්වැල්ල.
 22. ගරු ලේකම්තුමා, පුස්තකාලය, හම්මාලිය වැඩිහිටි සමිතිය, බණ්ඩාර කොස්වත්ත.

සියලු දානයන් අතර අග්‍ර වූ මෙම ධර්ම දානමය පින්කම සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමෙන් හා පොත් පූජා කිරීමෙන් අනුග්‍රහ දැක්වූ සියලු දෙනාටත් දැකබලා අනුමෝදන් වන සියලු දෙනාටත් මෙම ධර්ම දානමය පින මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම සුවසේ උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස ම හේතුවාසනා වේවා!

ඔබටත් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැකියි.

වැඩි විස්තර
 • 22047818_1651619521538887_5665736954901245983_o

  22047818_1651619521538887_5665736954901245983_o

 • 22104306_1651621031538736_2097493231162822526_o

  22104306_1651621031538736_2097493231162822526_o

 • 22096262_1651619508205555_106513415361468941_o

  22096262_1651619508205555_106513415361468941_o

 • 22042263_1651619511538888_8329460744933274071_o

  22042263_1651619511538888_8329460744933274071_o

 • 22095890_1651619848205521_6503123102200692077_o

  22095890_1651619848205521_6503123102200692077_o

 • 22104534_1651619834872189_7517899170936463786_o

  22104534_1651619834872189_7517899170936463786_o

 • 22042374_1651619851538854_4735514591136318644_o

  22042374_1651619851538854_4735514591136318644_o

 • 22042298_1651619991538840_7513600434549701635_o

  22042298_1651619991538840_7513600434549701635_o

 • 22104478_1651620221538817_3509277942773723530_o

  22104478_1651620221538817_3509277942773723530_o

 • 22104573_1651620254872147_5779484201353853073_o

  22104573_1651620254872147_5779484201353853073_o

 • 22104418_1651620298205476_3003732411736518482_o

  22104418_1651620298205476_3003732411736518482_o

 • 22096102_1651620508205455_3766103555199538581_o

  22096102_1651620508205455_3766103555199538581_o

 • 22096192_1651620494872123_6384433604752560964_o

  22096192_1651620494872123_6384433604752560964_o

 • 22048034_1651621088205397_6471082658409995619_o

  22048034_1651621088205397_6471082658409995619_o

 • 22137110_1651621094872063_1299002181031964785_o

  22137110_1651621094872063_1299002181031964785_o

 • 22095900_1651621238205382_8593830587752005397_o

  22095900_1651621238205382_8593830587752005397_o

 • 22042206_1651621348205371_8765840712052950287_o

  22042206_1651621348205371_8765840712052950287_o

 • 21587281_1651621351538704_4172906799082364286_o

  21587281_1651621351538704_4172906799082364286_o

 • 22041887_1651621418205364_7629827189076765681_o

  22041887_1651621418205364_7629827189076765681_o

 • 22104680_1651621558205350_4851179015039664538_o

  22104680_1651621558205350_4851179015039664538_o

 • 22051201_1651621584872014_334100595518464432_o

  22051201_1651621584872014_334100595518464432_o

 • 22051355_1651621624872010_8702891365263081612_o

  22051355_1651621624872010_8702891365263081612_o

The post සදහම් පොත් පරිත්‍යාග – 2017 සැප්තැම්බර් appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here