ශ්‍රී ලංකා අමරපුර  නිකායේ උත්තරීතර මහනායක හිමි දොඩම්පහල චන්දසිරි හිමියන්ගේ අපවත් වීම වෙනුවෙන් බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික නායක ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා වහන්සේ විසින් විශේෂ ශෝක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කොට ඇත. එම ශෝක ප්‍රකාශය පහතින් – Sri News

0
5


ශ්‍රී ලංකා අමරපුර  නිකායේ උත්තරීතර මහනායක හිමි දොඩම්පහල චන්දසිරි හිමියන්ගේ අපවත් වීම වෙනුවෙන් බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික නායක ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා වහන්සේ විසින් විශේෂ ශෝක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කොට ඇත. එම ශෝක ප්‍රකාශය පහතින් – Sri NewsSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here