ශ්‍රී අංගුලිමාල මහාසෑයේ සර්වඥ ධාතු නිධානෝත්සවය 2020-05-07 (ඡායාරූප එකතුව)

0
3


ශ්රී අංගුලිමාල මහාසෑයේ සතරැස් කොටුවෙහි සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා නිධන් කිරීම අද (2020-05-07) වෙසක් පුන් පොහෝ දින අතිපූජ්ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්රධාන මහා සංඝ රත්නයේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකෙරුණා. පින් කැමැත්තෝ මෙම දුර්ලභ මහානීය පින සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා!

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95463312_3249104278457062_2179324538372751360_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96076433_3249104068457083_3516909141123661824_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95792968_3249103685123788_2660554003024183296_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96364739_3249103735123783_4797951744963248128_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95467150_3249103298457160_3688091664070475776_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96003876_3249104598457030_5049670406563168256_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95770515_3249103261790497_389037703879983104_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95501029_3249103455123811_4440944717470892032_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95703843_3249103388457151_582843511791943680_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95860008_3249103518457138_2017050898584305664_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96168007_3249103718457118_6075668695495999488_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96421954_3249103751790448_3073238929252548608_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95769128_3249103838457106_3555001313446068224_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95603187_3249103245123832_7678478833128833024_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96376275_3249103938457096_1014873992923709440_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95581354_3249103951790428_4812956561104175104_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95722525_3249103961790427_4100054357188280320_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95454841_3249103858457104_8260667847739441152_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96390590_3249104145123742_6490306474634379264_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96101340_3249104328457057_9206313242798850048_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95845057_3249104161790407_4509116482797436928_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95465219_3249103898457100_1402869166507032576_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96426202_3249104165123740_353781459808419840_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96100510_3249104388457051_4362118469722832896_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95664493_3249104408457049_5289267210164895744_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95400113_3249104458457044_451201578758569984_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96670771_3249104101790413_357435437595230208_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96288318_3249104181790405_1695994284957761536_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95690145_3249104575123699_3164171573116534784_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96052302_3249104645123692_6666306043921825792_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96515599_3249104728457017_8305709384520957952_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95982755_3249104795123677_6194889123547840512_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95871673_3249104845123672_4611320740048797696_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95657247_3249103275123829_4092761176302157824_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96677448_3249104908456999_361446069466300416_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  95730477_3249103375123819_6099859239797260288_n

 • https://youtu.be/8eNhYxzxDZU

  https://youtu.be/8eNhYxzxDZU
  96239599_3249103495123807_5126044880820240384_n

 • 96159607_3251458774888279_6052957045873704960_n

  96159607_3251458774888279_6052957045873704960_n

 

The post ශ්‍රී අංගුලිමාල මහාසෑයේ සර්වඥ ධාතු නිධානෝත්සවය 2020-05-07 (ඡායාරූප එකතුව) appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here