වැසි රහිත කාලගුණයක්

0
6


දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රදේශවල ප්රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතී.
සුළං ඊසාන දෙසින් හමා එන අතර සුළං වේගය පැ.කි.මී. (25-35) පමණ වේ.
ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්රදේශ සහ කොළඹ සිට පුත්තලම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (55-60) දක්වා වැඩි විය හැක.
ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්රදේශ සහ කොළඹ සිට පුත්තලම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්රදේශ විටින් විට රළු විය හැක. දිවයින වටාවන සෙසු මුහුදු ප්රදේශ සාමාන්ය ස්වභාවයේ සිට මද වශයෙන් රළු දක්වා මට්ටමක පවතී.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here