වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම (ඡායාරූප) – Sri News

0
11

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ වැඩවසන 106 නමක් පමණ වූ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වස් ආරාධනා කිරීම දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමේ අධිපති පින්වත් දයාවංශ ජයකොඩි මහත්මා සහ එම මැතිණිය ඇතුලු ඤාති හිතමිත්‍රාදීන් විසින් පසුගිය ඇසළ පුන් පොහෝ දින (2019-07-16) සිදුකරන්නට යෙදුනා.

 • පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ වැඩවසන 106 නමක් පමණ වූ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වස් ආරාධනා කිරීම දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමේ අධිපති පින්වත් දයාවංශ ජයකොඩි මහත්මා සහ එම මැතිණිය ඇතුලු ඤාති හිතමිත්‍රාදීන් විසින් ඇසළ පුන් පොහෝ දින සිදුකරන්නට යෙදුනා.

  පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ වැඩවසන 106 නමක් පමණ වූ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට වස් ආරාධනා කිරීම දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමේ අධිපති පින්වත් දයාවංශ ජයකොඩි මහත්මා සහ එම මැතිණිය ඇතුලු ඤාති හිතමිත්‍රාදීන් විසින් ඇසළ පුන් පොහෝ දින සිදුකරන්නට යෙදුනා.
  67343537_2577793935588103_6377847489042579456_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67393579_2577794942254669_18077126506840064_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67121554_2577795028921327_3098930779372126208_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67110404_2577794405588056_3480784871276675072_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67703251_2577794195588077_862756469026586624_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  66818131_2577794518921378_5830715105603485696_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67413254_2577794678921362_8196324191058788352_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67078627_2577793855588111_957720601122832384_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67402832_2577793868921443_1168118060972769280_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  66904461_2577794805588016_672454405240389632_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67226333_2577794612254702_6908464950134439936_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67031548_2577794102254753_5522417757481598976_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67303997_2577794298921400_6600457224542224384_n

 • වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම - 2019.07.16

  වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම – 2019.07.16
  67231654_2577794228921407_6065199764251607040_n

The post වස් ආරාධනා කිරීමේ පින්කම (ඡායාරූප) appeared first on Sri News.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here