ලෙඩ සදහා ඔසු භාවිතය .. 1. සෙම්ප්රතිශ්යාවක් සෑදීගෙන එනවිට සෙම පැසවා ඉවත්කරවා සුව…

0
5


ලෙඩ සදහා ඔසු භාවිතය ..

1. සෙම්ප්රතිශ්යාවක් සෑදීගෙන එනවිට සෙම පැසවා ඉවත්කරවා සුව වීමට,
අමු ඉගුරු,කොත්තමල්ලි,පත්පාඩගම්,කටුවැල් බටු,කළං 3 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳුවා සීනි අනුපානය කොට පත 1/2 බැගින් උදේ සවස වඬි 4 ක් පමණ බොන්න. සහිද ලුණු අනුපානය කොට බීම වඬාත් හොදයි.
2. සෙම්ප්රතිශ්යා උණට
අමු ඉගුරු,කොත්තමල්ලි,පත්පාඩගම්, කටුවැල්බටු,දේවදාර කළං දෙකයි. මදටිය 8 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ සහිඳ ලුණු අනුපානය කොට උදේ සවස පත භාගය බැගින් බොන්න.(වඩි 3 පමණ)
3. කැස්ස සහිත සෙම්ප්රතිශ්යා උණට
තිප්පිලි කළං 1 යි, අමු ඉගුරු කළං 2යි, බැදපු කොත්තමල්ලි කළං 3 යි, වතුර පත 8-4 සිඳුවා වී පොරි කළං 6 ක් දමා පත එකට සිඳුවා සහිඳ ලුණු කළඳක් දමා උදේ හිස්බඩ එකවර පතම බොන්න.
4. සෙම සහිත කැස්සට
අමු ඉගුරු,කටුවැල්,බටු තිප්පිලි,සුවඳ කොට්ටන් කළං 3 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1ට සිඳ උදේ සවස සීනි දමා වඩි කීපයක් බොන්න.
5. පපුවේ සෙමට
සරිතේක්කු,අමු ඉගුරු,කළං 6 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳුවා පත 1/2 බැගින් සූකිරි අනුපානය කොට උදේ සවස වඩි 4 ක් බොන්න.
6. සෙම් ගෙඬිවලට
I – නිල් කටරොල් මුල්,මුරුංගා පොතු සිවිය,නිකමුල් සමව ගෙන තම්බා මී පැණි දමා උදේ සවස බොන්න.
II – මුරුංගා මුල්,ඇඹුල් දොඬම් යුෂින් ගලගා හක්කේ තියා සෙම අරින්න.
III – ගම්මිරිස් කුඬු,දිය ලුණු වතුරට දමා උගුර සෝදන්න. (සෙම්ගෙඬි නිතර සෑදේ නම් හොඳ නැත.භයානක රෝග ඇතිවිය හැකි බැවින් වෛද්යවරයෙකු හමුවන්න.
7. කල්ගිය සෙම්ප්රතිශ්යාවට
රසකිඳ,කටුවැල් බටු,අමු ඉගුරු,කලාඳුරු අල,සුවඳ කොට්ටං කළං 2 යි. මදටිය 8 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ සීනි දමා උදේ සවස පත 1/2 බැගින් වඩි 4 ක් පමණ බොන්න.
8. කැස්සට
I – කටුවැල් බටු මුල්,පොල්පලා මුල්,එළබටු මුල් රසකිඳ කළං 2 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ වී පොරි කළං 4 ක් දමා එකට සිඳ උදේ සවස පත 1/2 බැගින් මී පැණි දමා බොන්න.
II – වැල් මී,මුද්දරප්පලම්,තල් සූකිරි සමව ගෙන තම්බා ටික ටික බොන්න.
9. වේලුම් කැස්සට,
ආඞතෝඬා මුල්,රසකිඳ,කටුවැල් බටු කළං 3 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ පත 1/2 බැගින් තිප්පිලි කුඩු දමා උදේ සවස බොන්න.
10. පීනසයට
අසමෝදගම්,තිප්පිලි,බෙලිමුල්,සිද්ධි ගුරු,බැදපු කොත්තමල්ලි,කුරුඳු පොතු කළං දෙක බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ සීනි දමා උදේ සවස පත 1/2 බැගින් බොන්න. (වඩි 4 ක් 5 ක් බොන්න.)
11. ඇදුමට,
I – කටුවැල් බටු,සිද්ධි ගුරු,නෙඵම් ඳඩු,කර්කටගසිංගි,කලාඳුරු අල,රසකිඳ කළං 2 බැගින්ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳ පත 1/2 බැගින් සීනි අනුපානය කොට උදේ සවස බොන්න. (වඩි 4 ක් 5 ක් )
II – පොල්පලා අස්වැන්න,කටුවැල
්බටු,එඩරුමුල්,මිදි මුල්,බෙලි මුල්,ඇත් දෙමට මුල්.තොටිල්ල මුල්,එළබටු මුල්,පළොල් මුල් කළං 1 යි. මදටිය 4 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-4 සිඳ වීපොරි කළං 12 ක් දමා පත දෙකට සිඳ තිප්පිලි කුඩු දමා උදේ සවස පත බැගින් වඩි 4 ක් පමණ බොන්න.
13. මුහුණේ තිත් ලප වලට,
කටු ඉඹුල් ගහේ කටු එළ කිරෙන් අඹරා රාත්රි නින්දට යනවිට මුහුණේ ගාන්න. උදේට ඇල්වතුරෙන් මුහුණ සෝදන්න.(සති 2 යි)
14. මුහුණේ තිත් ලප නැති වීමට
කහ,වෙනිවැල් ගැට ලොන් සුඹුලු,අබ,මනෝසිල සමව ගෙන තැඹිලි වතුරෙන් අඹරා රාත්රි නින්දට යනවිට මුහුණේ ගාන්න. උදේට ඇල් දියෙන් මුණ සෝදන්න.
(ක්රීම්,පුයර වර්ග ගෑම තහනම්)
15. කුරුළෑවලට
I – ලොන් සුඹුලු,වද කහ,කොත්තමල්ලි ඇල්වතුරෙන් අඹරා ගාන්න.
II – නස්නාරං මුල්,මනෝ සීල එක පමණ ගෙන පළමුව එළගොම ඉස්මෙන් අඹරා දෙවනුව ගිතෙලින් අඹරා ගාන්න. (මනෝසීල විෂ ද්රව්යයකි. කටේ නොගෑවෙන්න ගෑ යුතු බව හොඳින් සලකන්න.) තිත් ලප කුරුලෑ සම්පූර්ණ නැතිවේ.)
16. මුහුණ සෞම්ය වීමට ඉතා ප්රත්යක්ෂ ඹෘෂධයක්
I – ගම්මිරිස් ඇට 5 යි,ගොරෝචන කළං 1 යි,ඇල් දියෙන් අඹරා දවාලට ගාන්න.
II – (කෙමකි) දිනපතා ආහාර අනුභව කොට,කතා වරක් සෝදා තුන් වරක් මූණේ අත අතුල්වන්න. කිසිදා කුරුළෑ නොඑයි.
17. කට ගඳ නැතිවීමට,
ගස් කරල් හැබෝ පැළෑටි පුඵස්සාගත් අඵ,අඹකොළ ඉස්මට දමා අව්වේ කකාරා වේලා රැගෙන බුලත් සමග උදේ සවස කන්න. මනා සුවඳ හමයි.
18. කටහඩ මිහිරි වීමට
I – සිද්ධි ගුරු,වදකහ,කොට්ටම්,අරලු,වැල්මී,
තිප්පිලි,අසමෝදගම්,සහ ිඳ ලුණු සමානව ගෙන චූර්ණයක් සාදා මී පැණි,ගිතෙල් සමග උදේ සවස වලඳන්න.
වරකට කළං 1/2 යි
II – බැමිතිරිය මුල්,සිද්ධිගුරු,වඳකහ,සහිඳ ලුණු සමව ගෙන කුඩුකර පිරිසිදු මී පැණියෙන් අනා උදේ සවස ටික ටික අනුභව කරන්න.
(මෙම ප්රතිකාර දෙකම හඩ මිහිරි වීමට ඉතා ප්රත්යක්ෂයි)
19. දත් ඇදෙනවාට සවිවීමට
කටුකරඞු,සමන්පිච්ච කොළ,කරඳ මුලේ පොතු කළං 6 බැගින් ගෙන කයිප්පු,සීනක්කාරං,රත් හඳුන් කළං 3 බැගින් දමා වතුර පත 16 පත 4 ට සිඳුවා දිනකට 3 වරක් වරකට විනාඩි 5 ක් වතුර කටට ගෙන කකාරා කට සෝදා හරින්න.
(දත් රෝග නසා තදින් දත් සවිවේ.)
20. අකාලයේ දත් සෙලවීමට
කයිප්පු,සහිඳ ලුණු කළං 3 බැගින් ගෙන කුඩුකර තාච්චියකට තල තෙල් තුන්කාලක් දමා එයට කුඩු දමා කාලට සිඳුවා හොඳින් නිවුනු පසුව බෙහෙත් බිදක් කටට ගෙන විනාඩි 5 ක් පමණ කලතමින් සිට කට සෝදා හරින්න.(දිනකට 3 වරයි.දත් සවිවේ.)
21. දත් කැක්කුමට
සීනක්කාරං පුඵස්සා කුඩුකර බෝතලයක දමා වතුර පුරවා තබාගෙන නිතර සොලවා කට සෝදන්න.
22. දත් පණුවන් කෑමට
I – තිබ්බටු ගෙඩි තලතෙලින් මලවා කැක්කුම ඇති පැත්තේ දත්වලින් හපා දියලුණු වතුරෙන් කට සෝඳන්න.
II – වියළි ඉගුරු,ගම්මිරිස්,පිලමුල් පොතු,දියලුණු සමව ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා දත මුල තබන්න.
23. දත් සුද්ද කිරීමට
ඉඳුන බිලිං ගෙඩි කිහිපයක් ගෙන කටට දමා හොඳින් සපා විනාඩි 10 ක් පමණ බුරුසුව ගෙන දත් දෙපල මදින්න. දත් සිදුරු ආදිය හොදින් මදින්න.ඉන්පසු ඉවත් කොට තල තෙල් ටිකක් කටට ගෙන විනාඩි තුන හතරක් දත් සිදුරු ඇතුළ ආදියට හොදින් කලතා කට සෝදා හරින්න. මුතුමෙන් බැබළේ.
24. කණ් කැක්කුමට,
I – නික කොළ,සහිඳ ලුණු,සුදු ඵෑණු කොටා මිරිකා හොඳින් පෙරා කණට බිංදු කීපයක් වත් කරන්න.
I – සුදු ඵෑණු,කඹුරු ඇට මඳ,පෙරුන්කායම්,
සිරැස්සවාලු සමව ගෙන අඹරා කෙසෙල් කොළයක ඔතා උණු අලුපල්ලේ තම්බා මිරිකා පෙරා කණට බිංදු කීපයක් වත් කරන්න.
25. කණ පැසවීමට
I – සහිඳ ලුණු,ළපටි කපු ගෙඩි,තලතෙල් සමව ගෙන තලා පෙරා කනට බිංදු කීපයක් වත් කරන්න.
II – දෙමට මුල් පොතු කුඩු,මිරිස්ස මුලේ පොතු,වියළි කහ,මගුල් රඳමුල් පොතු තල තෙලින් අඹරා රත්කර කන ගැටේ ගා ඉස්ම බිංදු කීපයක් කණට වත් කරන්න.
III – අමු කහ,කොහොඹ කොළ කොටා ඉස්ම රත්කර බිංදු කීපයක් කණට වත්කරන්න.
26. කණේ සතෙක් ගිය විට,
දියලුණු බිංදු කීපයක් කණට වත් කරන්න.
27. ඉස්හොරි,
I – දෙහිගෙඩි කීපයක්,පොල් කිරෙන් තම්බා,පොඩිකර හිසේ ගා විනාඩි 30 ක් සිට නාන්න. දින 3 කින් පසු සුවවේ.
II –ඉදුනු ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි පොඩිකර හිසේ ගා විනාඩි 30 කින් නාන්න. දින 3 කින් සුව වේ.
28. උකුණන් වඳකර ගැනීමට
I – කොහොඹ මල් අඹරා හිසේ ගා විනාඩි 30 ක් සිට නාන්න. උකුණෝ වැටෙති.
II – අබ,ගොඩපර එකට තම්බා එම වතුරින් හිස සෝදා නාන්න.දින කීපයක් කිරීමෙන් උකුණෝ වඳවෙති.
29. හිසකෙස් ක්රේල්ව දිගුව වැඩෙන්නට
වලස් තෙල් 1/4 කට ඉතා පිරිසිදු තල තෙල් 1/2 ක් දමා හොදින් කළවම් කර දින 3 ක් ගියපසු,දිනපතා හිසගල්වන්න.දීර්ගව කඵපාටට කෙස් වැඩේ.
30. අකලට සුදුවෙන කෙස් කඵවීමට
කීකිරිදිය කොළ ඉස්ම පත 8 යි. නෙල්ලි ඉස්ම පත 8 යි.හොඳින් කළවම් කර රාත්රි මඳ ගින්නේ ගිණි අගුරු වලින් පමණක් රත් කර කකාරා,සතකුප්ප,සුදුහඳුන්,කංකුමප
්පු,කොල්ලං කොළ,ජටා මාංශ සමව ගෙන හොඳ ප්රසිද්ධ බෙහෙත් කඩයකින් කස්තුරි පොඩ්ඩක් ගෙන (කස්තුරි මිල අධික නිසා පොඩ්ඩක් ගන්න) සමව අඹරා ඉහත බෙහෙත් බඳුනට දමා පදමට සිඳුවා හිස ගල්වන්න. සුදු කෙස් කඵවේ.
31. හිසේ කෙස් යනවාට
උදේ පමණ ඇල්වතුර නා ඉතා හොඳින් හිස පිරිමැද ඉහත ආකාරයට සුදුවන කෙස් සඳහා වූ තෙල් සාදා ගන්න. (ඉතා වටිනා ඖෂධයකි.)
32. තද හිස රුදාවට
I – ඉගිනි ඇට,අරඵ,නෙල්ලි,සියඹලා,සුදු හඳුන්,කෝමාරිකා,කුර මුල් මුකුණු වැන්න සමව ගෙන තැඹිළි වතුරෙන් අඹරා නළලේ ආලේප කරන්න.
II – සුදු හඳුන් තන කිරෙන් ගලගා රෙදි කෑල්ලක ගා නළලේ එලන්න.
III – දෙහි ඇඹුලෙන් ඉගුරු ගලගා නළලේ එලන්න.
IIII – රතුඵණු විනාකිරෙන් අඹරා නළලට පැලැස්තර එළන්න.
IIIII – කහ කුඩු රෙදි කඩක දමා,පහන් තිරයක් මෙන් සාදා ගිතෙලින් පොගවා දල්වා දුම නාසයට උරන්න.
ඉහත ප්රතිකාර කන ගමන් අමු කහ,කොහොඹ කොළ නම්බා උදය කාලයේ හිස සෝදා හොඳින් තෙත සිදුවා සිතෝදක තෛලය නිතර ගාන්න.
33. ඉරුවාරදයට
I – සුදුඵෑණු,තලඇට,සහිඳ ලුණු මී පැණියෙන් අඹරා නළලේ ගාන්න.
II – අබ,සුදු හඳුන්,අමු ඉගුරු ඇඹුල් දොඩම් යුෂින් අඹරා පැළැස්තරයක් සාදා නළලට එලන්න.
III – සියඹලා කොළ,උඳුපියලිය කොළ,රතුඵෑනු කොටා පොට්ටනි කර වන්ඩුවේ තම්බා නළල තවා(හොඳින් තවන්න)නිශාදි තෛලය හිස ගල්වන්න.
34. නාසයෙන් ලේ යනවාට
I – ගොටු ඳඞු,අසමෝදගම්,රතුඵෑනු,වළගසාල් සමව ගෙන තම්බා එම වතුරට සීනි දමා උදේ සවස බොන්න.
II – දෙඵම් මල් තලා ඉස්ම බිංදු කීපයක් නහයට දමන්න.
III – කෙසෙල් අල කොටා යුෂ ගෙන හිසේ ගාන්න.
IIII – නීල්යාදි තෛලය ගෙන හිසේ ගල්වන්න.
35. නාසයේ මස් ඳඵ වලට,
වියළි කෙසෙල් කැන් නැටි,රත් නිටුල්,පල්මානික
්කම් සමව ගෙන දවාගත් අඵ දෙහි ඇඹුලෙන් අනා,රෙදිකඩක ගා මස් දඵවේ එලන්න.
36. නාසයේ වේලුමට,
නීල්යාදී තෛලය නාසයට උරන්න.හිස ගල්වන්න.
37. අඵහම් වලට
(පළමුව සැහැල්ලු බඩ විරේකයක් කරන්න.මෙහි බඩේ රෝග සඳහා වන සැහැල්ලු විරේකයක් සුදුසුය.)
I – ඇත්තෝර කොළ යුෂ දෙහි ඇඹුල් කළවම් කර අව්වේ කකාරා ගා පැයකට පසුව නාන්න.
II – ඇත්තෝර කොළ,පේර කොළ,අමු කහ සමව ගෙන කොටා යුෂ ගෙන අවුවේ කකාරා ගා පැයකින් නාන්න.(සතියයි)
38. පණු කැවිළි දද වලට
I – ඇත්තෝර දඵ,බේත් එඞරු දඵ,කුකුරුමාං දඵ,කොහොඹ දඵ,දෙහි ඇට මද කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා උදේ සවස හොඳින් තවන්න.
II – ඇත්තෝර කොළ,දෙහි ඇට මද,සුදු ඵෑණු සමව ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා බඳින්න. ගාන්න.
III – ලුනුවිල තැම්බු වතුරෙන් හෝ කොහොඹ දඵ,අමුකහ තැම්බු වතුරෙන් හෝ සෝදන්න.
39. අල්ලේ පණු කැවළි වලට
I – රත් නෙටොල් කොළ,අමුකහ,දියලුණු එකට දමා කොටා මලවා බඳින්න.
II – සියඵම පණු කැවිලි දද ඇති අය මෙම කසාය වඩි 4 ක් බීමෙන් නිට්ටාවටම සුවවේ.
40. පණු හොරි වලට
I – නිදිකුම්බා,සමදරා කොළ තම්බා සෝදා හුණු,කපුරු,කහ සමව ගෙන පිරිසිදු තැඹිලි තෙලින් අඹරා ගාන්න.
II – සහිඳ ලුණු,අරඵ,ඊතණ,කෙළිඳ හාල්,තෝර ඇට සමව ගෙන හාල් පාණු දියෙන් අඹරා ගාන්න.
41. ඉන්නන්ට
I – වලා වැන්න ඉස්ම උණුකර ගාන්න.
II – බුරුල්ල ගෙඩි පොඩිකර ඉන්නන් පිට උලන්න.
III – දියලබු නැට්ට දින කීපයක් ඉන්නාගේ අතුල්ලන්න.ගැලවේ.
IIII – රතුඵෑණු ගෙඩියක් කපා කැපු පැත්තට හුණු ටිකක් ගා ඉන්නා මතුපිට අතුල්ලන්න.සමේ ගාන්න එපා තුවාල වේ.
42. කට තොල සුදු කබරවලට
I – ඉරිවේරිය ගස සහමුලින් ගෙන පුච්චා අඵ ටික ඇල් වතුරෙන් අනා කබරවල ගාන්න.
II – වරා කිරි භාජනයකට ගෙන,වියළි පොත් ගෙඩිවල කිරි හා තලතෙල් ටිකක් සමග කළවම් කරන්න.තද අව්වේ හොඳට සිඳුවා රෑ නින්දට පෙර ගාන්න.
43. ගතේ සුදු කබරවලට
I – මොණර පිල්,සිවංගුරු සමානව ගෙන ගව මුත්රා වලින් අඹරා උදේ සවස සති දෙකක් ගාන්න.
II – දිවි සම පුඵස්සා ගත් අඵ මී තෙලින් අඹරා ගාන්න.
44. ඇගේ පඵ නැගුන විට කරප්පන්වලට
I – අබ තෙල් ගාන්න.නැතිනම් වාත විදුරංග තෙල් ගාන්න.
II – අමු පොල්කොළ හීනියට ඉරා ගිණි කබලක් මත දමා දුම් අල්ලන්න.
III – උණ දඞු පුඵස්සා ගත් අඵ තේ හැඳි 1 ක් පුරවා වතුර පීරිසි කෝප්පයකට දමා දියකර පෑදුනාට පසුව පෙරා එම ජලය දිනකට තුන්වරක් බොන්න.
IIII – දුම්මෑල්ල,කොත්තමල්ලි කළං 6 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 ට සිඳ පත 1/2 බැගින් උදේ සවස බොන්න.
(ළමයකුට නම් කළං 3 බැගින් වතුර පත 1/2 සිඳ උදේ සවස දෙන්න.)
45. බඩේ අඡීර්ණයට
I – අමු ඉගුරු උණු අඵ පල්ලේ දමා තම්බා සහිඳ ලුණු සමව ගෙන අඹරා,තිබ්බොටු ගෙඩියක් තරම් දිනකට තුන් වරක් කෑමට පැය 1/2 පෙර උණු වතුරෙන් බොන්න.
II – පොල් හකුරු,අමු ඉගුරු,මුරුංගා පොතු සමව ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා තිබ්බොට ගෙඩියක් තරම් උණු වතුරෙන් කෑමට පැය 1/2 කට පෙර බොන්න.
46. අඡීර්ණ පිච්චී යාමට
කොත්තමල්ලි,වියළි ඉගුරු,තිප්පිලි සමව ගෙන කබලේ බැද කොටා හලාගෙන කෝපි මෙන් උදේ සවස බොන්න.
47. කෑම අරුචිය
I – රතුඵෑණු,සුදු ඵෑණු,අමු මිරිස්,දියලුණු,ගම්මිරිස් සුදුසු පරිදි ගෙන කරපිංචා කොළ ටිකක් කබලේ බැද එයට දමා දෙහි ඇඹුලෙන් අඹර බත් සමග කන්න. (ළමුන්ට වුවද දීමට හැකිනම් ඉතා හොඳයි)
II – අමු ඉගරු,සහිඳ ලුණු සමව ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා කෑමට පැය භාගයකට කලින් තිබ්බටු ගෙඩියක ප්රමාණයක් උණු වතුරෙන් දියකර බොන්න. දිනකට 3 වරයි.
48. බඩේ දැවිල්ලට,
I – රසකිඳ,කොහොඹ පොතු,දුම්මැල්ල තම්බා ගත් වතුර සීනි දමා උදේ සවස බොන්න.
II – ආඩතෝඩා කොළ,නෙල්ලි,බාර්ලි සමව ගෙන තම්බා සීනි දමා උදේ සවස බොන්න.
III – පුහුල් මද ඉස්ම බොන්න.
49. මෙම කසාය බොන්න,
කොත්තමල්ලි,වියළි ඉගුරු,කළාඳුරු අල,බෙලිමුල්,ඉරිවේරිය කළං 2 යි මදටිය 8 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 ට සිඳ පත 1/2 බැගින් උදේ සවස බොන්න.
50. කිරි පණුගායට,
පෙරුම්කායම් කුඩු,වළගසාල් කුඩු කළඳ බැගින් කළවම් කර සුදුඵෑණු ඉස්මෙන් කළඳක් හිස් බඩ අනුභව කරන්න.
ඉන්පසු ගොටු දඞු තැම්බූ වතුර පතක් හිස්බඩ බොන්න.
(පණුවන් වැටේ. ඉතා වටිනා ප්රතිකාරයකි.)
51. කිරි පණුවන් ඇති නොවීමට,
එරමුදු දඵ මිටක් දෙකක් ගෙන කුප්පමේනිය දඵ සහ වෙනත් පළා කොළ සමග කළවම් කර මළවා මසකට දෙවරක්වත් ආහාරයට ගන්න. (ළමයාගේ සිට වැඩිහිටියා දක්වා ගුණයි. මඤ්ඤෙක්කා කොළ කළවන් මැල්ලුමට නුසුදුසුය.)
52. කිරිපණු විරේකයට
I – ඇත්තෝර කොළ ලියා ගිතෙලින් මලවා ආහාරයට ගන්න.විරේක වේ.විරේක වූ පසු තැම්බුම් හොදි,මිරිස් හොදි සමග බත් කන්න.
II – ඇත්තෝර කොළ පොල් දමා මළවා කෑමද හොඳයි.විරේක වේ.
53. බඩ කොරවීමට,
I – කළටි පොල් ලෙල්ලක් රත්කර බඩ තවන්න.
I – ඹළිඳ කොළ එළකිරෙන් අඹරා බඩට පැලැස්තරයක් එලන්න.
III – බෙලිමුල්,පොල්පලා මුල් තම්බා උදේ සවස බොන්න.
IIII – පොල්පලා,සුදුඵෑණු තම්බා උදේ සවස බොන්න.
54. ගමන් බිමන් යනවිට රථවාහන වල යනවිට වමනය යනවාට,
අඵයම නැගිට දෙහි ගෙඩි කීපයක් මිරිකා,රාත්රි උණුකොට නිවා තිබු වතුර හා දියලුණු බිංදුකීපයක් ද දමා සීනි දියකොට පීරිසි කෝප්පයක් තරම් බොන්න.වැඩි වුණාට කම් නැත. පැය 1/2 කට පසු සෙමට අගුණ තෙල් කෑම නොකා එසේම පිතට අගුන රටකජු කෑම ආදිය ද නොගෙන සුදුසු ආහාර ගන්න.
බෝතලයකට දමා ඉහත දෙහි යුෂ ටිකක් අතර මගදීත් අවශ්යනම් වරින් වර බොන්න.වමනය නොයයි.
55. මුත්රා පරිසිදු වීමට
නිතර රාබු ලියා මලවා ආහාරයට ගන්න. නීරමුල්ලිය,කටු අනෝදා නිතර ආහාරයට ගන්න.රාඛු කොළ ලියා දෙහි ඇඹුල්,රතුඵෑණු,පොල් දමා සම්බෝලයක් සාදා කෑමට ගන්න.
56. මුත්රා දැවිල්ලට,
ඉගිණි ඇට,වැල්මී,සුදු හඳුන් කළං 3 බැගින් ගෙන තැඹිලි වතුරෙන් අඹරා තැඹිලි ගෙඩියක් ගෙන ඇස්ස ගසා බිඳක් වතුර ඉවත්කොට එයට ඇඹරුම් දමා ඇස්ස වසා රෑ පින්නේ තබා උදේ හිස් බඩ බොන්න. (ඌෂ්ණ ආහාර තෙල් කෑම අගුණයි) හොඳට පෙරා බොන්න.
57. නින්දෙන් මුත්රා යනවාට,
I – පොල්පලා,මුකුණුවැන්න,රණවරා කොළ සමව ගෙන කොටා යුෂ ගෙන හීනටි හාල් කැඳ පිස පොල් කිරි මිශ්ර කොට සතියක් උදේට කිතුල් හකුරු සමග බොන්න.
II – පොල්පලා ඉතා සිහින්ව ලියා අලුත් මැටි බඳුනක දමා වේලා ගන්න. තේ මෙන් වත්කර දින කීපයක් කිතුල් හකුරු සමග දෙන්න.
58. මුත්රා අඩස්සියට
නෙරෙංචි කළං 12 ක් ගෙන, වතුර පත 8-1 සිඳ යවකාර ලුණු ටිකක් දමා බොන්න. වහා මුත්රා පිටවෙයි.
59. වකුගඩු ආබාධ ඇතිනොවීමට,
රණවරා මල් තම්බා නිතර බොන්න.රණවරා කොළ කැඳ උදේට පානය කරන්න.රාබු, නීරමුල්ලිය,කටු අනෝදා හැකි සැමවිටම ආහාර ගන්න.
60. අණ්ඩවාතයට,
(මෙය කෙමකි)වම ලොකුනම් දකුණු අතේද දකුණ ලොකු නම් වම් අතේද ඉරමුසු වැලක් කතා නොකර ගලවා බැඳ රාත්රි නින්දට යාමට පෙර කතා නොකර නිදාගන්න.රාත්රි ඇඳෙන් බැසීම තහනම්. අඵයම නැගිට කතා නොකර ලිහා හිසට උඩින් වීසි කරන්න. (සම්පූර්ණ සුවවේ. ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම කතා නොකර කළ යුතුය.)
61. කුඩා බිළිඳාගේ මළ බද්ධයට
I – ලුණු විල,අරඵ,වැල්මී ස්වල්පය බැගින් ගෙන තම්බා සීනි මිශ්රකර තේ හැඳි 1/2 බැගින් උදේ සවස දෙන්න.
II – මුද්රප්පලම්,වැල්මී තැම්බූ වතුරට සීනි මිශ්රකර උදේ සවස පොවන්න. තේ හැඳි 1/2යි.
62. රතගාය හා වෙනත් රෝග නොවැළදීමට
උපන් දා සිට රත කල්කය දිනකට වරක් මවු කිරෙන් හෝ කොත්තමල්ලි වතුරෙන් දෙන්න.
(වසරක් යනතුරු දිය යුතුවේ)
63. රත ගායේදී ඇග සේදීමට
වෙනිවැල්ගැට තැම්බූ වතුරෙන් හෝ අමුකහ කොහොඹ කොළ තැම්බූ වතුරෙන් හෝ ලුණු විළ තැම්බූ වතුරෙන් හෝ සෝදන්න.
64. රත බිබිලිවල ගෑමට,
මදටියා කොළ-පොතු ඉස්ම,ඇඹුල් දොඩම් යුෂ එක පමණ ගෙන කකාරා ගාන්න.
65. බිළිඳා බෝවෙන රෝගයන්ගෙන් සහ බියවීමෙන් වැළකීමට,
I – උපන් දා සිට වසරක් යන තෙක් ඔසුදුම් පැකට් එකක් බෙහෙත් කඩයකින් ගෙන අගුරු කබලකට බිදක් දමා උදේ සවස බිළිඳා නිදන තොටිල්ලට දුම් අල්ලන්න.
II – වදකහ කෑල්ලක් පෙරුම්කායම් පොඩ්ඩක් රෙදිකඩක ඔතා බළිඳාගේ අතේ ගැටගසා තබන්න.යකඩ ඇනයක් තොටිල්ලේ කොනක ගැටගසා තබන්න.
66. වලිප්පුව (ෆිට් එක) සෑදීමෙන් වැලකීමට
රත කල්කය පෙරසේ දෙන්න. සතියකට වරක් නිදිකුම්බා ගස තැම්බු වතුර තේ හැඳි 1/2 සීනි මිශ්ර කොට තුන්මසක් දෙන්න.
67. ළදරු බඩ පිපුමට
I – වදකහ ලුණු වතුරෙන් ගලගා බඩට පැලැස්තරයක් එලන්න.
I – වදකහ දෙහි ඇඹුලෙන් ගලගා මවුකිරි සමග පොවන්න.
* . බඩ යාමට,
I – ඉරමුසු මුල් තන කිරෙන් ගලගා දිනකට 3 වරක් පොවන්න.
II – ළපටි පොල්මල් ඉස්මෙන් සාදික්කා ගලගා පොවන්න.
* . කිසිදා දත් රෝග ඇති නොවීමට
I – කුඩා කළ සිට මෙහි සඳහන් දත් බේතක් සාදා උදේ සවස දත් මැදීමට පුරුදු වන්න.
II – ගතට දතට කිසිම ගුණයක් නැති සිතට පමණක් සිසිලක් එන කෘතිම සීත කළ බීම හා අයිස් වර්ග වලට පුරුදු නොවන්න. එයින් දත් විනාශ වේ. වෙරඵ,නෙල්ලි,සිය
ඹලා,අඹ,ඇඹරැල්ලා,ආදී ස්වභාවික දෙයට ළමයා පුරුදු කරවන්න.
70. සෝම රෝග (ඇග උණු කරවා යාම)
I – කඵ උක් දඞු,වැල්මී,නෙල්ලි,සිරිතේක්කු,කිරිබදු අල කළං 2 මදටිය 8 බැගින් ගෙන වතුර පත 7 ක් ද කැහිපිත්තන් කොළ යුෂ පතක්ද දමා පත 1 ට සිඳ මී පැණි දමා උදේ සවස පත 1/2 බැගින් වඩි 4 ක් බොන්න.
II – එයටම තවත් කසායක්
අශෝක පොතු කළං 6 ක් ගෙන එළකිරි පතක් හා වතුර පත 7 ක් දමා 1 ට සිඳ පත එකවරම බොන්න. සතියක් උදේ සවස බොන්න.
71. මාසික වේදනාවට
කූරතම්පලා ගස සහමුලින් ගෙන තම්බා බොන්න. සුවඳැල් කෙසෙල් ගෙඩි අනුභව කරන්න.
72. නතර වු මාස් ශුද්ධිය,
අරඵ,බුඵ,නෙල්ලි,රසකිඳ,පොල්පලා මුල් ළං 2 යි මදටිය 8 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 ට සිඳ උදේ හිස් බඩ සහිඳ ලුණු දමා බොන්න. විවේක වී නම් දහවලට තැම්බුම් හොඳි,මිරිස් හොඳි බත් කන්න.සැර කෑම,තෙල් කෑම අගුණයි.
73. මසකට කීපවරක් ඔසප් වීමට
කඵ උක්,මානෙල් අල,සුදු හඳුන්,සැවැන්දරා මුල්,වදමල්,ඉරමුසු,රත්මල්,වැල්මී කලන් 1 1/2 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 ට සිඳ පත 1/2 බැගින් උදේ සවස බොන්න.
74. යෝනි දැඩිවීමට,
ඉදුනු අඹ ඉස්ම,මී පැණි,කපුරු සමග අනා රාත්රියේ ආලේප කරන්න.සති දෙකක් ප්රතිකාර කළ විට ඉතා හොඳින් වැඩේ.ඇල්වතුරෙන් සෝදනවිට සෝදන්න.
75. කිරි එරීමට,
කිරිබදු අල වේලා පිටිකර උදේට එළකිරි සමග මදටිය 5 ක් පමණ වළඳන්න.සති දෙකක් වළඳන විට හොඳින් කිරි වැඩේ.
* . ශරීරය සුවඳවත් වීමට වර්ණවත් වීමට,
I – සුදු හඳුන්,අරඵ,සැවැන්දරා,අඹ පොතු,ලොක්සුබුඵ සමව ගෙන ඇල් වතුරෙන් අඹරා ශරීරයේ ගා පැයකින් නාන්න. එකවර දින ගණනකට බෙහෙත් සාදා ගන්න.
(අඵහම් නැතිවී සම වර්ණවත්ව බබලා සුවඳවත් වේ.)
II – නාමල් රේණු,අගිල් ඉරිවේරිය,මසන් ඇට මද,සැවැන්දරා මුල්,සුදු හඳුන් ඇල්වතුරෙන් අඹරා ශරීරයේ ආලේප කරන්න. සුවඳ වේ.
77. සිසිල් වීමට
ලොක් සුඹුඵ,කොහොඹ කොළ,දෙඵම් පොතු,නෙඵම් මල් ඇල් වතුරෙන් අඹරා ශරීරයේ ආලේපකොට පැයකින් නාන්න.
78. නෂ්ඨ කාමයට,
නෙල්ලි යුෂ බඳුනකලා අවුවේ කීප දිනක් වේලා කකාරා සූකිරි,ගිතෙල්,මී පැණි මිශ්රකොට උදේ සවස ටික ටික වළඳන්න. (කාම රතිය ඇතිවේ)
79. ධාතු ශක්තිය ඇතිවීමට
එළකිරිවලට සීනි දමා එයට උඳු සෑහෙන ප්රමාණයක් දමන්න.පවනේ උඳු වේලාගන්න.දින 6 ක් මෙලෙස එම උඳු නැවත නැවත කිරිවල බහා වේලාගන්න.ඉන්පසු අඹරා ගුලිකොට සවසට ගිතෙලින් බැද අනුභව කරන්න.එදිනෙදාට බැදගන්න. උෂ්ණ ආහාර අගුණයි.මහත්සේ ධාතු ශක්තිය ඇතිවේ.
80. වීය්යී ශක්තිය වැඩීමට,
ඌරුතෙල්,මී පැණි සමානව ගෙන අනා රාත්රියට ලිංගයේ ආලේප කොට පිරිමැද උදේට උණුවතුරෙන් සෝදන්න.ඝනවෙයි,දිගුවෙයි,ශක්තිය ලැබෙයි.
81. ක්ෂණික මෝචනයට
නුග පොතු යුෂින් ඇඹරූ සුදු නීරමුල්ලිය ඇට අඹරා මගුල් කරඳ ඇටයක දමා බිඳක් වේලා තබා අඹරා ගුලිකොට මුඛයේ තබාගෙන යෙදෙන්න.
82. අධික වේලාවක් ප්රීතිවීමට
කඵ කැම්බේරිය මුල්,නෙඵම් දඞු සමවගෙන මී පැණියෙන් අඹරා පැයකට පෙර නාභියෙහි ගා යෙදෙන්න.
83. ලොකුම සැපතකට
එළකිරි,එළගිතෙල් එකට මිශ්රකොට හොඳට පාදෙක සෝදා යටිපතලේ ආලේපකොට පැයක් සිට යෙදෙන්න.
84. විෂ සඳහා ප්රතිකාර ප්රථමාධාර
I – සියඵම සර්ප විෂේදී හෘදය ආරක්ෂා වීමට විෂ ශරීරගත වී නම් පළමුව වමනය කරවන්න.ඊට පසු එළිගිතෙල් ටිකක් පොවන්න.
II – වමනය කරවීමට අඹ මේස හැන්දක් වතුරෙන් අඹරා වතුරට දියකර පොවන්න.වමනය වේ.වමනය නොගියේ නම් උගුරට ඇගිල්ල ගසා වමනය කරවන්න.විෂ වර්ග බීමේදී මෙය හොඳයි.
85. ගෝනුසු විෂට
පරණ කොහු ලණු පුඵස්සාගත් අඵ පොල්තෙලෙන් අඹරා ගාන්න.වරා කොළ කොටා පිරිමි මුත්රයෙන් අඹරා ගාන්න.ඇට සහිත ගස් කරල් හැබ ඇල්වතුරෙන් අඹරා ගාන්න.
86. පත්තෑ විෂට
I – පැපොල් මුලක් පිරිමි මුත්රයෙන් අඹරා ගාන්න.කෑ තැන ලුණු වතුරෙන් තෙමා අමුකහ අල,දෙමට මුල් උණු දියෙන් අඹරා ගාන්න.
II – විෂ වැඩිනම් දිවුල්ගසේ පස් පංගුව තම්බා පීරිසි කෝප්පයක් තරම් වතුර ටිකක් බොන්න.
87. දෙබර බඹරු මී මැසි විෂට,
එරබදු කොළ දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගාන්න.අමුකහ අල,දෙමට මුල් උණුදියෙන් අඹරා ගාන්න.
88. කුනකටු විෂට
දිවුල් දඵ,දෙහි දඵ සමව ගෙන දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගාන්න.ඉන්පසු දිවුල් කොළ පොතු,කහ,ලුණු දමා කොටා මලවා බඳින්න.
89. විෂකුරු සතෙක් දෂ්ඨ කළ විට සතා නොදනී නම්
I – සස්සඳ මුලක් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගාන්න.
II – එළගිතෙල් ටිකක් පොවා වෛද්යවරයෙක් හමුවට ගෙනයන්න.
90. බලු විෂට
I – සපා කෑ විගස බෙහෙත් සබන් ජාතියක් ගා සෝදන්න.
II – මුරුංගා කොළ හුණු සමග කොටා තුවාලයේ බඳින්න.
III – දිවුල් කොළ,පොතු,අමුකහ,දියලුණු සමව ගෙන කොටා මලවා බඳින්න.
IIII – තුවාලය ඇත්නම් කහ කුඞු,පොල්කටු අගුරු කුඩු එකට කළවම් කර තුවාලයට දමන්න.
91. බළල් විෂට
කුප්පමේනියා කොළ අඹරා තබන්න.
92. මී විෂට,
I – කෑ විගස රත්රන් කෑල්ලක් රත්කර කෑ මුඛයේ තබන්න.
II – එළගිතෙල් කෑ මුඛයේ ගා බළලකු ලවා ලෙව කෑමට සලස්වන්න.
III – දිවුල් කොළ, පොතු කොටා මිරිකා රතු කැකුඵ හාලෙන් කැඳ පිස දෙන්න.
93. සියඵ විෂට
තිප්පිලි,වියළි ඉගුරු,වදකහ,ගම්මිරිස්,සහිඳ ලුණු කළං 2 බැගින් ගෙන කුඩුකර හලා ගිතෙල්,මී පැණි දමා අනා මුදවාපු කිරි දමා කලවම් කර වරකට තැලුම් බටු ගෙඩියක් තරම් වයස12 ඉහළ අයට නිවුන වතුරෙන් දෙන්න.දවසට දෙවරක් උදේ සවස.
94. අත්තන විෂට,
හීං ඇඹුල් ඇඹිලියා කොළ ඉස්ම කීප වරක් පොවන්න.
95. නියගලා විෂට
කැබැල්ල කොළ ඉස්ම,පොල්කිරි කළවම් කර කීපවරක් පොවන්න.
96. කදුරු විෂට
කළාඳුරු අල,කී කිරිඳිය කොළ ඉස්මෙන් අඹරා කී කිරිදිය කොළ ඉස්මට දියකර කීපවරක් පොවන්න.
97. භූමිතෙල් විෂට
I – වමනය කරවන්න.
II – කරවිල වැල් ඉස්ම,පුහුල් වැල් ඉස්ම පොවන්න.
98. කිනිතුල්ලන් එල්ලුන විට,
රතුඵෑණු ගෙඩියක් ගෙන මුඩ්ඩ කඩා කිනිතුල්ලා වැටෙන තෙක් අතුල්ලන්න.
99. උලුක්කුවට,
බේත් එඩරු ගසේ පස් පංගුව දියලුණු,අමුකහ දමාකොටා තල තෙලින් මලවා බදින්න.
100. තැලීමට කෙටීමට,
අඵ විනාකිරෙන් අනාගන්න.බටතැල්ල ගස කහ,දියලුණු දමා කොටා මලවා බදින්න.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here