රුවන් සිරස පාද සෙත් ශාන්තිය – Sri News

0
9

මේ වනාහී අභාවයට පත් එක්තරා උපාසක මහතෙකුගෙන් ලැබුනු සෙත් ශාන්ති ක්‍රමයකි. එකල අපේ මුතුන් මිත්තන් ඉතා අහිංසක ආකාරයට සෙත් පැතීම පිණිස රතන සූත්‍රය ඇසුරෙන් රචනා කොට ඇත්තේය. මෙය විශේෂයෙන් රෝගීන්ට සෙත් පැතීම පිණිස භාවිත කොට ඇතැයි සිතිය හැකිය. ඒ උපාසක මහතා මෙම සෙත් පැතීම කළේ පළමුව රතන සූත්‍රය සජ්ඣායනා කොට ඊට පසුවය.

රුවන් සිරස පාද සෙත් ශාන්තිය (රතන සූත්‍රය ඇසුරෙන් රචිත සෙත් ශාන්තියකි)

01. පීනා සසරින් ගොඩ ලන සිතින් ම සව් සත
දානාදී පෙරුම් බෙලෙන් බුදු විය බෝසත
නානා දොස් සිරස නළල දෙබැම මෙයින් නැත
යානීධ භූතානි බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

02. ඇස් ඉස් ලේ අඹු දරුවන් දන් දුන් බෝසත
මහ පොළවට වැඩිය තමන් මස් දුන්නේ ගත
දොස් එ අණින් දෑස නාස මුඛයෙන් බැස යත
තස්මා යන අනුහසයෙන් වේය ඔබට සෙත

03. පින් බලයෙන් යුදයට පත් මරසෙන් ජය ගත
සුන් කර පස් මරුන් බුදුව පතුරන මෙත් සිත
දැන් ඒ අනුහසින් ඔබේ බෙල්ලෙ දෝස නැත
යං කිඤ්චි විත්තං බලයෙන් වේය ඔබට සෙත

04. නියං සාය වැදී කලිඟු රටින් බමුණු එත
නිවන් පතා වෙසතුරු රජු ඇලි ඇතු දන් දෙත
උරෙන් දෑල කරින් දෑත දෙතනෙහි දොස යත
ඛයං විරාගං යන සෙත් බෙලෙන් ඔබට සෙත

05. දන් දෙන කල පතමින් බුදු බව අප බෝසත
සත්තෝසෙන් වෙසතුරු කල නැටුවේ මිහිකත
දැන් ඒ අනුහසින් ඔබගෙ පපුවෙ දෝස නැත
යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ යන සෙත් බෙලෙන් ඔබට සෙත

06. සුගත් දෙසූ ආරිය සඟ ගණනින් අට සත
දියත් පතල සැරියුත් මුගලන් පිරිවර ඇත
මහත් දෝස එ අනුහසින් නැබයෙන් බැස යත
යේ පුග්ගල මෙසත් බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

07. මහසුප් තෙර අප මුනිඳුන්ගෙන් තනතුරු ගත
දාගැප් තුළ මහියංගණ කේශ ධාතු ඇත
කී ඇප් අනුහසින් දෝස යටි බඩ පහ වෙත
යේ සුප්පයුත්තා යන සෙත් බෙලෙන් වේය සෙත

08. රැසින් බුදුන්නේ ලක්දිව යක්සෙන් වෙව්ලත
නිසින් ම වැඳ ඉල්ලු ලෙසට උන්ට අභය දෙත
දොසින් කටිය පැතිර සිටිය එ අනුහසින් යත
යථින්දඛීලෝ යන සෙත් බෙලෙන් ඔබට සෙත

09. කාරියකට නැතිය පෝරිසාද යකුගෙ ගත
වීරිය බලයෙන් ම දමන කළේ සෝමසුත
නෑරිය සිටි රහස දෝස එ අනුහසින් යත
යේ අරියසච්චානි බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

10. මහසම්මත රජව උපන් අපගේ බෝසත
පහ කරමින් සැම අකුසල් බුදු බව ලැබ ගත
වහා උකුල දෝස එ අනුහසින් ම දුරලත
සහාවස්ස මෙසත් බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

11. පුංචාවී චිඤ්චි මාණවිකාව කළ කැත
වංචාවෙන් බුදුන්නෙ දොස් බව ලෙව් සත දත
සංචාරණ දෙකලව දොස එ අනුහසින් යත
කිංචාපි සෝ මෙසත් බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

12. පිනෙන් උතුම් දෙවඟන සරි යසෝදරා කත
ගෙනත් එබෝසත් හට ඒ බිසෝ පාව දෙත
මෙසත් එ අනුහසින් දෙදණ දෝසය දුරලත
වනප්පගුම්බේ බලයෙන් වේය ඔබට සෙත

13. පින් බලයෙන් අප බෝසත් රජුන් කිඹුල්වත
නුරා සිතින් දෙවඟන සරි යසෝදරා කත
හැරා පුරෙන් ගියනුහසින් කෙණ්ඩ දෝස නැත
වරෝ වරඤ්ඤූ යන සෙත් බෙලෙන් ඔබට සෙත

14. සේනා මැද වාදෙට පත් මූසිල වැසියත
වීණා වාදෙන් ජය ගති ගුත්තිල පණ්ඩිත
දිනූ එ අනුහසින් වළලුකර දොස් පහ වෙත
ඛීණං පුරාණං යන සෙත් බෙලෙන් ඔබට සෙත

15. මාන සිතින් නැතිව මුනිඳුතුමා සිඟා යත
ගෑණිය දුන් බොජුන් රැගෙන වැඩුවා මෙත් සිත
රැහැනි නොවූ එ අනුහසින් නළලෙ දෝස යත
යානීධ භූතානි බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

16. මහමායා කුසින් බිහිව සක්දෙව් සිරි ගත
ගිහි ගෙහි විසි නව වරුසයෙ බැස ගිය බෝසත
පාද ඇඟිලි දෝස එ අනුහසින්ම දුරලත
යානීධ භූතානි බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

17. බීලා රා කළ සොළසක් බුදුන් නසන සිත
නාලාගිරි ඇතා මුනිඳු දමනය කර ගත
පෑලා විසි නියෙන් දෝස එයින් ම දුරලත
යානීධ භූතානි බෙලෙන් වේය ඔබට සෙත

18. සිරුර නළල දෙබැම දෑස නාස මුඛය ගත
දෙතන බෙල්ල දෙවුර දෑල සමග දෑත ගත
පපුව උදර නැබ යටිබඩ කටිය රහස ගත
උකුල කලව දෙදණ කෙණ්ඩ බොලට පතුල් ගත

19. ඇඟිලි ද විසි නිය ද මෙකී තැන් වල දොස ඇත
විපුල ගුණැති තිසරණ අනුහසින් ම දුරලත
ඉතිරි නොවී සැඩ පිරිපත මෙයින් ම දුරලත
නිතර සලස්වා සුබ සෙත ආතුර රැක දෙත

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here