රැළි වැටුන පාවඩයට පය නොතබා සිය හොඬින් එය සකසාගෙන සඳගල මත‍ට සුභ මොහොතින් ප…

0
12


රැළි වැටුන පාවඩයට පය නොතබා සිය හොඬින් එය සකසාගෙන සඳගල මත‍ට සුභ මොහොතින් පා තබන නැදුන්ගමුවේ බෝසත් ඇත් රජුන්… 🌸🙏🌸
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here