රජයේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණ 11 ක් පාලනයට හා නඩත්තුවට පුද්ගලික අංශය..

0
7

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සතු පළාත් හා දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණ රජය හා පුද්ගලික හවුල් ව්‍යවසායකත්වයක් යටතේ පරිපාලනය හා නඩත්තු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට කොළඹ , ගම්පහ, කළුතර , ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට , රත්නපුර , කුරුනෑගල , පොලොන්නරුව , කිලිනොච්චිය , සහ වවුනියාවේ පවත්වාගෙන යන පළාත් හා දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණ 11 ම මෙලෙස හවුල් ව්‍යව්‍යවසායකත්වය යටතේ පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කරන බව ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ සඳහා සුදුසු පුද්ගලික ව්‍යවසායකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා මෙයට කැමැත්තක් දක්වන තාක්ෂණික දැනුම ,පළපුරුද්ද හා මූල්‍ය ශක්‍යතාව සහිත පුද්ගලික ව්‍යවසායකයින්ගෙන් මෙම පෙබරවාරි 14 දින දක්වා අභිලාෂයන් කැඳවා තිබෙන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

– ජයරත්න ඉඳුරුවගේSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here