යුනියන් බැංකුවේ නවතම ඩිජිටල් කලාපය රාජගිරියේදී විවෘත කෙරේ – Sri News | Sri Lanka Business News

0
19

යුනියන් බැංකුව පාරිභෝගිකයින්ට ස්මාර්ට් බැංකු පහසුකම ලබා දෙමින් රාජගිරියේ තවත් අධි ස්වයංක්රීය ඩිජිටල් කලාපයක් විවෘත කළේය.

යුනියන් බැංකුවේ ඩිජිටල් කලාපවල සේවාවන් බැංකුවේ ප්රධාන කාර්යාලයෙන් සහ යුනියන් බැංකු පිටකොටුව ශාඛාවෙන් ද ලබාගත හැක.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here