මහ බැංකුවේ ඉහළ පුටුවලට කාන්තාවන් රැසක් – Sri News | Sri Lanka Business News

0
112024 වසර ආරම්භයත් සමඟම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන තනතුරුවල වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිදුකර තිබේ.

එහිදී දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයකම ප්‍රධානීන් ලෙස කටයුතු කළ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව සහකාර අධිපතිවරුන් ලෙස උසස් කර ඇත.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපති තනතුරු 10 ක් තිබෙන අතර ඉන් තනතුරු 4ක් සඳහා කාන්තාවන් පත්කර තිබීම විශේෂත්වයකි. ඩබ්. ඒ. දිල්රුක්ෂිණී, ඩී. එස්. ඩබ්. සමරතුංග, ඊ. එච්. මොහොට්ටි සහ ආර්. ඩී. ටී. ගුණසේකර යන මහත්මීන් මෙලෙස මහ බැංකුවේ නව සහකාර අධිපති ධූර සඳහා පත් වූ කාන්තාවන් වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෙවන ඉහළම තනතුර වන ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති ධූරය ටී. එම්. ජේ. වයි. පී. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය විසින් හොබවන අතර අනෙක් නියෝජ්‍ය අධිපති ධූරය දරනු ලබන්නේ කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මියයි.

මීට අමතර වර්තමානයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෙපාර්තමේන්තු රැසකම ප්‍රධානීන් ලෙස කාන්තාවන් උසස් වීම් ලැබ තිබීම විශේෂත්වයකි.

ඒ අනුව, ආර්. ආර්. එස්. ද සිල්වා ජයතිලක මහත්මිය බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරන අතර විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස ඒ. පී. ලියනපටබැඳි මහත්මිය කටයුතු කරනු ලබයි.

එසේම ඩී. ආර්. කරුණාරත්න මත්මිය තැන්පතු රක්ෂණ හා නිරාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසත්, ආචාර්ය එස්. ජෙගජීවන් මහත්මිය ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසත්, ඩී. එස්. එල්. සිරිමාන්න මහත්මිය මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ලෙසත්, ආචාර්ය ඩබ්. ජී. එස්. එස්. ජේ. කීර්තිරත්න මහත්මිය මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් කටයුතු කරනු ඇත.

තවද ආචාර්ය ඩී. එස්. ටී. වානගුරු මෙනෙවිය ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසින් ද, ඩී. කේ. මායාදුන්න මහත්මිය අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ලෙසින් ද, ආචාර්ය ඒ. ඒ. අයි. එන්. වික්‍රමසිංහ මහත්මිය නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසින් ද, ඩබ්. එල්. එස්. ඩබ්. ජයසුන්දර මහත්මිය ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන හා නිරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසින් ද කටයුතු කරන අතර ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් ලෙස කේ. එන්. එන්. එම්. බණ්ඩාර මහත්මිය ද, සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසින් ආචාර්ය එච්. කේ. ජේ. ඒකනායක මහත්මිය ද කටයුතු කරනු ඇත.

The post මහ බැංකුවේ ඉහළ පුටුවලට කාන්තාවන් රැසක් appeared first on Sri News | Sri Lanka Business News.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here