මහමෙව්නාව විද්‍යාලයේ පැවති නේවාසික භාවනා වැඩසටහන (ඡායාරූප)

0
8


2019 අගෝස්තු මස 10 වන දා සිට 20 වන දා දක්වා මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පවත්වන්නට යෙදුණු නේවාසික මෛත්‍රී භාවනා වැඩසටහන ආශිර්වාදාත්මක බෝධි වන්දනාවක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ඉතා සාර්ථකව අවසන් කරන්නට යෙදිණි. කාර්ය බහුල ගිහි ජීවිතයෙන් තාවකාලිකව හෝ මිදී මෛත්‍රී සහගත කාය කර්ම, වචී කර්ම සහ මනෝ කර්මයන්හි යෙදෙමින් අග්‍ර වූ පින් අස්වනු නෙලා ගැනීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් මේ සඳහා සහභාගී වූ පින්වත් උපාසක පිරිසට උදාවිය.

මෙම උතුම් පුණ්‍යකර්මයෙන් රැස් වූ සියලු පින් අප හට මේ සියලු භාග්‍ය උදාකර දුන් ගුරුදේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේ කර්තව්‍යය සංවිධාන කරමින් නිති දහම් අනුශාසනා කළ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අනුමෝදන් වෙත්වා! මෙම උතුම් පින්කම සඳහා දානය සපයා දෙමින් බොහෝ උපකාර කළ පින්වත් සියලු දෙනාටත් මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා! සුවසේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමට වාසනාව ලැබේවා!

සියල්ලෝ ම මේ උතුම් පින්කම දැකබලා අනුමෝදන් වෙත්වා!

 • Mahamevnawa Meditation Programe (24)

  Mahamevnawa Meditation Programe (24)
  48641976166_a40c8719a7_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (23)

  Mahamevnawa Meditation Programe (23)
  48641976831_df70efcebb_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (22)

  Mahamevnawa Meditation Programe (22)
  48641977596_fe369a263f_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (21)

  Mahamevnawa Meditation Programe (21)
  48641626213_863c67ed61_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (20)

  Mahamevnawa Meditation Programe (20)
  48641627198_c8a5fb67c1_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (19)

  Mahamevnawa Meditation Programe (19)
  48641979951_b937e0afdc_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (18)

  Mahamevnawa Meditation Programe (18)
  48641980601_14d1002375_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (17)

  Mahamevnawa Meditation Programe (17)
  48641629113_d71ae15336_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (16)

  Mahamevnawa Meditation Programe (16)
  48641629753_29526fc18f_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (15)

  Mahamevnawa Meditation Programe (15)
  48642124832_2d573b9717_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (14)

  Mahamevnawa Meditation Programe (14)
  48642125502_6250e51d2a_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (13)

  Mahamevnawa Meditation Programe (13)
  48642126577_8e13b4f624_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (12)

  Mahamevnawa Meditation Programe (12)
  48641984806_d49e22eb92_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (11)

  Mahamevnawa Meditation Programe (11)
  48642128257_8852cdaabe_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (10)

  Mahamevnawa Meditation Programe (10)
  48641986461_1015c3bf52_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (9)

  Mahamevnawa Meditation Programe (9)
  48642129587_0ba0039559_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (8)

  Mahamevnawa Meditation Programe (8)
  48642130157_81c49818fd_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (7)

  Mahamevnawa Meditation Programe (7)
  48641988271_7bb791481d_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (6)

  Mahamevnawa Meditation Programe (6)
  48642131282_180fc5ea71_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (5)

  Mahamevnawa Meditation Programe (5)
  48641637343_1fa23a1321_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (4)

  Mahamevnawa Meditation Programe (4)
  48641637838_ef1f88ffab_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (2)

  Mahamevnawa Meditation Programe (2)
  48641638608_65c6f1a1d4_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (1)

  Mahamevnawa Meditation Programe (1)
  48641991446_f832e4495a_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (24)

  Mahamevnawa Meditation Programe (24)
  48641924716_5f00486f16_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (23)

  Mahamevnawa Meditation Programe (23)
  48642068037_c1a6f41c3d_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (22)

  Mahamevnawa Meditation Programe (22)
  48642068807_5352064361_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (21)

  Mahamevnawa Meditation Programe (21)
  48642069602_6b70f85165_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (20)

  Mahamevnawa Meditation Programe (20)
  48642070427_bf59b730f0_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (19)

  Mahamevnawa Meditation Programe (19)
  48641928291_c427273274_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (18)

  Mahamevnawa Meditation Programe (18)
  48641576703_e48dd15fef_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (17)

  Mahamevnawa Meditation Programe (17)
  48641577413_827596e15b_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (16)

  Mahamevnawa Meditation Programe (16)
  48641930326_b786a5066f_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (15)

  Mahamevnawa Meditation Programe (15)
  48641578918_93c3993815_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (14)

  Mahamevnawa Meditation Programe (14)
  48641931576_44f830d7f9_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (13)

  Mahamevnawa Meditation Programe (13)
  48641579878_73be057434_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (12)

  Mahamevnawa Meditation Programe (12)
  48641932706_c1f31d7aec_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (11)

  Mahamevnawa Meditation Programe (11)
  48641580883_68fb51f940_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (10)

  Mahamevnawa Meditation Programe (10)
  48642076337_7a29d3038a_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (9)

  Mahamevnawa Meditation Programe (9)
  48641934461_f882b39141_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (8)

  Mahamevnawa Meditation Programe (8)
  48641582868_b879708728_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (7)

  Mahamevnawa Meditation Programe (7)
  48642078217_f569db98b5_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (6)

  Mahamevnawa Meditation Programe (6)
  48641584378_ff5b21ea85_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (5)

  Mahamevnawa Meditation Programe (5)
  48641585298_7ce339fb3c_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (4)

  Mahamevnawa Meditation Programe (4)
  48642080387_69e00c1ce9_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (3)

  Mahamevnawa Meditation Programe (3)
  48641586923_a40104d3a3_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (2)

  Mahamevnawa Meditation Programe (2)
  48641588228_3d905c03d2_b

 • Mahamevnawa Meditation Programe (1)

  Mahamevnawa Meditation Programe (1)
  48642083407_36e0b160fb_b

The post මහමෙව්නාව විද්‍යාලයේ පැවති නේවාසික භාවනා වැඩසටහන (ඡායාරූප) appeared first on Mahamevnawa Bhawana Asapuwa.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here