බෝ නොවන රෝග වලින් වැළකීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න… Follow the instructions belo…

0
10

බෝ නොවන රෝග වලින් වැළකීමට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න…
Follow the instructions below to prevent non-communicable diseases… 📗 මූලාශ්‍රය :- පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව (උතුරු මැද පළාත) 🌍 web
www.helaarana.lk
⭐ Telegram Channel
https://t.me/hela_arana
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here