පිළිකා රෝගයෙන් දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගය සුවපත් කරන ඉතාම හොඳ වෙද මත…

0
6


පිළිකා රෝගයෙන් දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් පිළිකා රෝගය සුවපත් කරන ඉතාම හොඳ වෙද මතෙක් ( බොහෝ දෙනාගේ යහපත පිණිස මෙය share කරන්න ) ගලප්පත්ති අරච්චිගේ ආරියපාල .අම්බලන් තොට බැරගම.කුඩා බොලාන.😊😊 PILIKA WEDA GEDARA😊😊
Vadyachare Galapathi Arachige Aripala
Hambanthota ( Ambalanthota- Baragama.-Kudabolana Gramaya)
😊0729305416 / 0788474865😊
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here