පදමාලාව – ධර්මසේන පතිරාජ සංගීතය – පෙුු්මසිරි කේමදාස ගායනය – ටී. එමි. ජයරත්න ස…

0
5

පදමාලාව – ධර්මසේන පතිරාජ
සංගීතය – පෙුු්මසිරි කේමදාස
ගායනය – ටී. එමි. ජයරත්න සහ සුනිලා අබෙිසේකර
ධර්මසිරි බන්ඩාරනායක අධ්‍යක්ෂණය කල හංස විලක් සිනමා පටයෙන්…

 — with Harendra Harry Perera.
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here