නිවසේදීම අත් පත්කරගත හැකි දම් සරණ – Sri News

0
6


මාගේ ශාස්තෘ වූ ඒ භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මැනවින් අවබෝධ කරන ලද ආර්ය වූ, ආශ්චර්යමත් වූ, දුකින් මිදීම පිණිස පවතින උතුම් වූ ශ්රී සද්ධර්මයට මාගේ නමස්කාරය !!!!

දෙවනුවද,

උතුම් වූ ආර්ය මාර්ග සමාධියෙහි මනාව පිහිටි සිත් ඇති ශාක්යමුනි භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් “කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ හෙයින් විරාග නම් වූද , ක්ලේශ ක්ෂය වූ, අමෘත වූ, ප්රණීත වූද ” , යම් නිවනක් අවබෝධ කලේද, ඒ උතුම් වූ නිර්වාණ ධර්මයට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය …!!!

තෙවනුවද,

ධර්මරාජ වූ, ධර්මස්වාමී වූ, සම්මා සම්බුද්ධ ශ්රේෂ්ඨයන් වහන්සේ විසින් “කෙලෙස් මල දුරු කරන බැවින් අතිශයින් පසස්නා ලද”, යම් මාර්ග පල සමාධියක් වේද, සෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමි, අරහත් යන ඒ උතුම් වූ සතර මාර්ගපල සමාධියට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය …!!! වේවා…!!!

 

ඒ භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආශ්චර්යවත් ශ්රී සද්ධර්මය මැනවින් දේශනා කරන ලද්දකි. මුල, මැද, අග යන සියලු තන්හි මනාව කේවල පරිපුර්ණව දේශනා කරන ලද්දකි. සෑම තන්හිම පිරිසිඳු කල්යාණ බවින් යුතුය. භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් උතුම් වූ සර්වඥතා ඥානයෙන් මැනවින් දැන, මැනවින් දැක, ප්රත්යක්ෂයෙන්ම දේශනා කරන ලද්දේය. ප්රාතිහාර්ය සහිතවම දේශනා කරන ලද්දේය. ප්රාතිහාර්ය රහිතව දේශනා කරන ලද්දේ නොවෙයි. හේතු සහිතවම දේශනා කරන ලද්දකි. හේතු රහිතව දේශනා කරන ලද්දේ නොවෙයි. බැහැර කල යුත්තක් නැති වූ, අර්ථ සහිත, ව්යංජන සහිත (මැනවින් පැහැදිලි කරන ලද ), කේවල පරිපුර්ණ වූ, පිරිසිඳු වූ, මාර්ග බ්රහ්ම චර්ය දක්වන ශ්රී සද්ධර්මය ඒකාන්තයෙන් “ස්වාක්ඛාත” වන සේක.

 

භාග්යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්රත්යක්ෂ කරන ලද, සාක්ෂාත් කරන ලද, ශ්රී සද්ධර්මය නම්, මෙලොවදීම ප්රතිවිපාක ලබාදෙන බවින් යුක්ත වෙයි. ධර්මය මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කල හැකිය. තමා විසින්ම දැකිය යුතුය.. භාග්යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද උතුම් ධර්ම විනය ඇසීමෙන් දැරීමෙන් අවබෝධ කිරීමෙන් අප්රමාණ වූ දෙව් මිනිසුන් මෙලොවදීම, තම අත්බව්හිදීම උතුම් වූ මාර්ග පල ධර්මයන් අවබෝධ කරන බැවින් විමුක්තිය ලබන ලද බැවින්, ශ්රී සද්ධර්මය ඒකාන්තයෙන් “සන්දිට්ඨික” වන සේක.

භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශ්රී සද්ධර්මය කල් නොයවා විපාක දෙන බැවින්ද සෑම කාලයට සුදුසු බැවින්ද

“අකාලික” වන සේක. උතුම් වූ ලෝකෝත්තර ධර්මයන් වන සෝවාන් මාර්ගය උපදවනු සමගම එකෙනෙහිම අතරක් නැතිව කල් නොයවාම සෝවාන් පලයට පත්වන සේක. එසේම සකෘදාගාමී මාර්ගය උපදවනු සමගම සකෘදාගාමී පලයටද අනාගාමී මාර්ගය උපදවනු සමගම අනාගාමි පලයටද අරහත් මාර්ගය උපදවනු සමගම අරහත් පලයටද පත්වන සේක.

 

නිවන් මග වඩා, උතුම් වූ ආර්ය බවට පත්වනු සමගම නැවත කිසි දිනෙක සතර අපායෙහි නුපදින තත්වයට පත්වෙයි. සෝවාන් පලයට පත්වනු සමගම සතර අපායෙන් මුළුමනින්ම නිදහස් බවට පත්වන බැවින් එකෙනෙහිම නැවත සත් වතාවකට වඩා සසරෙහි නුපදින බවට පත් වන බැවින්ද ධර්මය අකාලික වෙයි. සකෘදාගාමී පලයට පත්වනු සමගම නැවත සසරෙහි දෙවතාවකට වඩා නුපදින බවට එකෙනෙහිම පත් වන බැවින් ධර්මය අකාලික වෙයි.

උතුම් වූ අනාගාමී පලයට පත්වනු සමගම නැවත මෙලොවට නොපැමිණෙන බවට එකෙනෙහිම පත් වන බැවින් ධර්මය අකාලික වෙයි. උතුම් වූ අරහත් පලයට පැමිණෙනු සමගම එකෙනෙහිම සසර දුකින් මිදුණු නිවී සැනසුණු බවට නැවත නුපදින බවට පත්වෙයි. එබැවින් ධර්මය අකාලික වන සේක.

 

තවද භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ශ්රී සද්ධර්මය සෑම කාලයකටම සුදුසුය. යමෙක් ධර්මය අනුව පිළිපදීද කවර කාලයක වුවද ධර්මය විසින් ඔහු රැකෙයි. අතීත වර්තමාන අනාගත කවර කාලයක වුවද ධර්මය අනුව පිළිපදින්නාට නිසි පල ලැබෙයි. කවර යුගයක වුවද භාග්යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව පිළිපැදීමෙන් විමුක්තිය සාක්ෂාත් කල හැකිය.

 

භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේගේ ධර්මය වනාහි “එන්න බලන්න” යයි අන්යයන්ට දැක්විය හැකි දැන්විය හැකි වන සේක. උතුම් වූ ධර්ම රත්නය වනාහි අසන්නවුන්ට, පැහැදෙන්නවුනට, දරන්නවුනට, ඒ අනුව පිලිපදින්නවුනට මහත් වූ සෙත සලසන බැවින්, ඒකාන්ත වූ ආරක්ෂාව වන බැවින්ද, ස්ථිරසාර වූ පිහිට වන බැවින්ද, දුකින් මුදවනසුලු බැවින්ද, සුගතියට මෙහෙයවන බැවින්ද, නියත විමුක්ති මග දක්වන බැවින්ද ඕනෑම කෙනෙකුට “එව බලව” යි දැක්වීමට සුදුසු වන සේක.

 

භාග්යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්රී සද්ධර්මය වනාහි නුවණැතියන් විසින් සිය සිතින්ම අවබෝධ කර ගත හැකි වන සේක.. ධර්මයෙහි ගුණ ඒ අනුව පිළිපැදීමෙහි ආනිසංස තම තමන් විසින්ම ස්වසන්තානයෙන්ම දැකිය හැකි වනසේක. ප්රඥාවන්තයින් විසින්ම සිය සිතින් දරා දැන ගත හැකි අවබෝධ කල හැකි බැවින් යුක්ත වන නිසා ධර්මය “පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඥඥූහි” වන සේ

තෙරුවන් සරණයි…..

 

සහෝදරත්වයෙන් එක්වෙමු!

© Buddhist BrotherhoodSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here