දේශීය ඔසු ශාක හා ඒවා යොදාගන්නා විවිධ රෝගී අවස්ථා… 01). ඉඟුරු පියලි (𝙆𝙖𝙚𝙣 𝙥𝙛𝙚…

0
7


දේශීය ඔසු ශාක හා ඒවා යොදාගන්නා විවිධ රෝගී අවස්ථා…

01). ඉඟුරු පියලි (𝙆𝙖𝙚𝙣 𝙥𝙛𝙚𝙧𝙞𝙖)

🔸මුඛය ආශ්‍රිත රෝග
🔸කැස්ස
🔸කෑම අරුචිය
🔸වමනය
🔸ඇදුම

02). අමුක්කරා (𝙒𝙞𝙩𝙝𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙢𝙣𝙞𝙛𝙚𝙧𝙖)

🔹වැඩිහිටියන්ගේ ශාරීරික දුබලතා
🔹ආමවාත
🔹ක්ෂය රෝගය

03). හාතවාරිය (𝘼𝙨𝙥𝙖𝙧𝙖𝙜𝙪𝙨 𝙧𝙖𝙘𝙚𝙢𝙤𝙨𝙪𝙨)

🔸අර්ශස්
🔸අතීසාරය
🔸මුත්‍රා රෝග
🔸මලබද්ධය
🔸වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග

04). අරළු (𝙏𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙘𝙝𝙚𝙗𝙪𝙡𝙖)

🔹හිසරදය
🔹උණ
🔹කැස්ස
🔹ඇදුම
🔹ඇස් රෝග
🔹හිසරදය
🔹උදරාබාධිත රෝග

05). කරපිංචා (𝘽𝙚𝙧𝙜𝙚𝙧𝙖 𝙠𝙤𝙚𝙣𝙞𝙜𝙞𝙡)

🔸දැවිල්ල
🔸කුෂ්ඨ රෝග
🔸හෘද රෝග
🔸කරකැවිල්ල
🔸වමනය
🔸අජීර්ණය

06). අලු පුහුල් (𝘽𝙚𝙣𝙞𝙣𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙘𝙚𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙖)

🔹අපස්මාරය
🔹ක්ෂය රෝගය
🔹ලේ වමනය
🔹විෂ ශරීර ගතවුනු අවස්ථාවන්හි දී

07). නීරමුල්ලිය (𝙃𝙮𝙜𝙧𝙤𝙥𝙝𝙞𝙡𝙖 𝙨𝙥𝙞𝙣𝙤𝙨𝙖)

🔸සෙංගමාලය
🔸මුත්‍රා රෝග
🔸හෘද රෝග
🔸ආමවාත

08). ඇත්දෙමට (𝙂𝙢𝙚𝙡𝙞𝙣𝙖 𝘼𝙧𝙗𝙤𝙧𝙚𝙖)

🔹වාතරෝග
🔹මලබද්ධය
🔹උදරාබාධ
🔹කුසගින්න වඩවයි
🔹සිරුරේ දැවිල්ලට ගුණයි

09) සුදු හඳුන් (𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖𝙡𝙪𝙢 𝙖𝙡𝙗𝙪𝙢)

🔸හිසරදය
🔸උණ
🔸පිපාසාව
🔸වමනය
🔸උෂ්ණාධික රෝග සඳහා

10). රසකිඳ (𝙏𝙞𝙣𝙤𝙨𝙥𝙤𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞𝙛𝙤𝙡𝙞𝙖)

🔹මුත්‍රා දැවිල්ල
🔹ශාරීරික දුබලතා
🔹සෙංගමාලය
🔹උණ
🔹ආමවාතය

11). ගම්මිරිස් (𝙋𝙧𝙚𝙣𝙞𝙜𝙧𝙪𝙢)

🔸කෑම අරුචිය
🔸උදරාබාධ
🔸උණ
🔸කැස්ස
🔸අර්ශස්

12). ගොටුකොළ (𝙃𝙮𝙙𝙧𝙤𝙘𝙤𝙩𝙮𝙡𝙚 𝙖𝙘𝙞𝙖𝙩𝙞𝙘𝙖)

🔹මුත්‍රා ආබාධ
🔹ළදරුවන්ගේ කැස්සට
🔹කෑම අරුචිය
🔹උණ
🔹රුධිරගත රෝග

13). ලුණුවරණ (𝘾𝙧𝙖𝙩𝙖𝙚𝙮𝙖 𝙍𝙚𝙡𝙞𝙜𝙞𝙤𝙨𝙖)

🔸මුත්‍රා රෝග
🔸උණ
🔸වමනය
🔸ආමවාතය

14). ඉඟුරු (𝙕𝙞𝙣𝙜𝙞𝙗𝙚𝙧 𝙤𝙥𝙥𝙞𝙘𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚)

🔹අරුචිය
🔹අජීර්ණය
🔹වමනය
🔹සෙම්‍ රෝග
🔹හිසරදය
🔹පීනස
🔹අතීසාරය
🔹පාචනය

15). රුක් අත්තන (𝘼𝙡𝙨𝙩𝙤𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙘𝙝𝙤𝙡𝙖𝙧𝙞𝙨)

🔸දද
🔸කුෂ්ඨ
🔸සෙම් සහිත උණ
🔸ආමවාතය

16). බෙලි (𝘼𝙚𝙜𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙢𝙚𝙡𝙤𝙨)

🔹මලබද්ධය
🔹අතීසාරය
🔹සෙංගමාලය
🔹වාත රෝග
🔹හෘද රෝග

17). කොහොඹ (𝘼𝙭𝙖𝙙𝙞𝙧𝙖𝙘𝙝𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖)

🔸සමේ රෝග
🔸කුෂ්ඨ
🔸දද
🔸මුත්‍රා රෝග
🔸අක්ෂි රෝග
🔸කෘමීන්ගෙන් ඇතිවන රෝග

18). සැවැන්දරා (𝘼𝙣𝙙𝙧𝙤𝙥𝙤𝙜𝙤𝙣 𝙈𝙪𝙧𝙞𝙘𝙖𝙩𝙪𝙨)

🔹වියළි කැස්ස
🔹සමේ රෝග
🔹උණ
🔹මුත්‍රා රෝග
🔹පිපාසාව

19). ඔළිඳ (𝘼𝙗𝙧𝙪𝙨 𝙋𝙧𝙚𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙪𝙨)

🔸සුදුකබර
🔸සමේ රෝග
🔸ඇස් රෝග

20). ලුණුවිල (𝙃𝙚𝙧𝙥𝙚𝙨𝙩𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙣𝙣𝙞𝙚𝙧𝙞𝙭)

🔹ළදරුවන්ගේ මලබද්ධය
🔹අපස්මාරය

21). එරඬු (𝙍𝙞𝙘𝙞𝙣𝙪𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙨)

🔸මලබද්ධය
🔸ප්‍රදාහය
🔸උණ
🔸ඔසප් දින වේදනාව

22). නෙල්ලි (𝙋𝙝𝙮𝙡𝙡𝙖𝙣𝙩𝙝𝙪𝙨 𝙀𝙢𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖)

🔹පාණ්ඩුව
🔹ඉක්කාව
🔹ක්ෂය රෝගය
🔹අර්ශස්

23). කුරුඳු (𝙎𝙞𝙧𝙮𝙘𝙝𝙞𝙣𝙤𝙨 𝙉𝙪𝙭 𝙫𝙤𝙢𝙞𝙘𝙖)

🔸උදරාබාධරෝග
🔸දත් රෝග
🔸සමේ රෝග
🔸හිසරදය

24). වළඟසාල් (𝙀𝙢𝙗𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙍𝙞𝙗𝙚𝙨)

🔹උදරාශ්‍රිත රෝග
🔹සමේ රෝග
🔹රෝග

25). කලාඳුරු (𝘾𝙮𝙥𝙚𝙧𝙪𝙨 𝙍𝙤𝙩𝙪𝙣𝙙𝙪𝙨)

🔸මුත්‍රා රෝග
🔸උදරාශ්‍රිත රෝග
🔸ආහාර අරුචිය

26). අන්නාසි (𝘼𝙬𝙖𝙣𝙖𝙨 𝙨𝙖𝙩𝙞𝙫𝙪𝙨)

🔹බඩ පිපුම
🔹විරේකය
🔹ඔසප් දින වේදනාව

27). අඹ (𝙈𝙖𝙣𝙜𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙖 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖)

🔸අතීසාරය
🔸ඔසප් වේදනාව
🔸අභ්‍යන්තරික රුධිර වහනය
🔸අජීර්ණය

28). දිවුල් (𝙁𝙚𝙧𝙤𝙣𝙞𝙖 𝙀𝙡𝙚𝙥𝙖𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢)

🔹වමනයට
🔹පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග

29). පැපොල් (𝘾𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖 𝙥𝙖𝙥𝙖𝙮𝙖)

🔸මලබද්ධය
🔸දද කුෂ්ඨ රෝග
🔸කෑම අරුචිය
🔸දියවැඩියාව නිසා ඇති වූ තුවාල

30). අසමෝදගම් (𝙏𝙧𝙖𝙘𝙝𝙮𝙨 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙪𝙢 𝙧𝙤𝙭𝙗𝙪𝙧𝙜𝙝𝙞𝙖𝙣𝙪𝙢)

🔹බඩ පිපුම
🔹අජීර්ණය
🔹ළදරුවන්ගේ උදරාබාධ

31). කහ (𝘾𝙪𝙧𝙘𝙪𝙢𝙖 𝙇𝙤𝙣𝙜𝙖)

🔸සමේ රෝග
🔸පීනස
🔸කහ උණ
🔸අක්ෂි රෝග
🔸කාන්තා රූපලාවණ්‍ය

32). අත්තන (𝘿𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙪𝙤𝙨𝙖)

🔹ජල භීතිකාව
🔹ඇඳුම
🔹සමේ රෝග

33). සුදුළූණු (𝘼𝙡𝙡𝙞𝙪𝙢 𝙎𝙖𝙩𝙞𝙫𝙪𝙢)

🔸හෘද රෝග
🔸අංශභාගය
🔸ආමවාතය
🔸දද කුෂ්ඨ

34). ඉරිවේරිය (𝙋𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙖𝙣𝙩𝙝𝙚𝙨 𝙯𝙚𝙮𝙡𝙖𝙣𝙞𝙘𝙪𝙨)

🔹බඩ පිපුම
🔹පාචනය
🔹අජීර්ණය

35). බැබිල (𝙎𝙞𝙙𝙖 𝘾𝙤𝙧𝙙𝙞𝙛𝙤𝙡𝙞𝙖)

🔸මුත්‍රා රෝග
🔸ලේ ගැලීම
🔸වාත රෝග
🔸අර්ශස්
🔸අතීසාරය
🔸සමාජ රෝග

36). නික (𝙑𝙞𝙩𝙚𝙭 𝙉𝙚𝙜𝙪𝙣𝙙𝙤)

🔹ඇදුම
🔹කැස්ස
🔹සමේ රෝග
🔹අර්ශස්
🔹අතීසාරය
🔹වාත රෝග
🔹කොළරාව

37). සිදරං (𝘾𝙞𝙩𝙧𝙪𝙨 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙘𝙖)

🔸කොන්ද කැක්කුම
🔸සන්ධිගත වේදනා
🔸කෑම අරුචිය
🔸ආමවාතය

38). ඉරමුසු (𝙃𝙖𝙢𝙞𝙙𝙚𝙨𝙢𝙪𝙨 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙘𝙪𝙨)

🔹රත්තගත රෝග
🔹මුත්‍රා රෝග
🔹දාහය
🔹සමේ රෝග

39). රණවරා (𝘾𝙖𝙨𝙨𝙞𝙖 𝙖𝙪𝙧𝙞𝙘𝙪𝙡𝙩𝙖)

🔸දියවැඩියාව
🔸පිපාසය
🔸අක්ෂි රෝග
🔸මුත්‍රා රෝග

40). කෝමාරිකා (𝘼𝙡𝙤𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙖)

🔹ඇස් රෝග
🔹අක්මා රෝග
🔹රත්පිත් රෝග
🔹පිපාසය

41). ආඩතෝඩ (𝘼𝙙𝙖𝙩𝙤𝙙𝙖)

🔸වියළි කැස්ස
🔸පීනස
🔸උණ
🔸ඇඳුම

42). සාරණ (𝘽𝙤𝙚𝙧𝙝𝙖𝙫𝙞𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙪𝙨𝙖)

🔹ඉදිමුම
🔹අක්මා රෝග
🔹සෙංගමාලය
🔹පාණ්ඩුව
🔹මුත්‍රා රෝග

43). වරා (𝘾𝙖𝙡𝙤𝙩𝙧𝙤𝙥𝙞𝙨 𝙂𝙞𝙜𝙖𝙣𝙩𝙚𝙖)

🔸චර්ම රෝග
🔸දෂ්ඨ කිරීම
🔸දන්ත රෝග
🔸සමාජ රෝග
🔸බරවා

44). කරාබුනැටි (𝘾𝙖𝙧𝙮𝙤𝙥𝙝𝙮𝙡𝙡𝙪𝙨 𝘼𝙧𝙤𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘𝙪𝙨)

🔹අජීර්ණය
🔹වමනය
🔹අම්ල පිත්තය
🔹හෙම්බිරිස්සාව
🔹ඇදුම
🔹දන්ත රෝග

45). තිප්පිලි (𝙋𝙞𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙤𝙣𝙜𝙪𝙢)

🔸අර්ශස්
🔸අජීර්ණ
🔸ආමවාත

🌸 පසුගිය ලිපි 🌸
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

☘️. කාලයත් සමඟ අපෙන් දුරස් වුන අපේ බුද්ධ භෝග 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454662291494926&id=1839559759671852

☘️. සිංහලයේ පලා වර්ග 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1905449076416253&id=1839559759671852

☘️. ඔබ දැන සිටිය යුතුම දේශීය අල වර්ග සහ පලා වර්ග රැසකගේ ගුණ 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2315457908748699&id=1839559759671852

☘️. හෙළයින්ගේ සාම්ප්‍රදායික කැඳ වර්ග 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2249143755380115&id=1839559759671852

📗 පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ග්‍රන්ථ
✍️ සැකසුම :- හෙළ අරණ™️
🌍 www.helaarana.lk
© All Rights Reserved
………………………………………………………………
🔶 මෙවැනි වටිනා විස්තර දිනපතා දැන ගැනීමට අපගේ හෙළ අරණ facebook පිටුවට #Like කරන්න. ඒ වගේම අනිත් යාලුවන්ට දැනගන්න මේ ලිපිය #Share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

📌️ ඇමුණුම් ( # Tags )
—————————————–
#හෙළඅරණ #හෙළ_අරණ #Hela_Arana #helaarana #ඔසු #herbsSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here