දලයි ලාමා ප්‍රණාම 2022 වෙනුවෙන් ද්විභාෂිත අන්තර්ජාතික බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ දී – Sri News

0
4


දලයි ලාමා ප්‍රණාම 2022 වෙනුවෙන් ද්විභාෂිත අන්තර්ජාතික බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ දී – Sri NewsSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here