දකුණු පළාත – 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲 නිවෙස් වල නිරෝධායනයට ලක්වන පුද්ගලයන් හට ප්&#x200…

0
4


දකුණු පළාත – 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲

නිවෙස් වල නිරෝධායනයට ලක්වන පුද්ගලයන් හට ප්‍රතිශක්ති වර්ධක ඖෂධ ලබා ගැනීමට හා කොරෝනා වලින් වැළකීම, එම රෝගය පවතින අවස්ථාවේදී රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි කරනු ලබන ආහාරපාන, ඇවතුම් පැවතුම් ආදී දෑ සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර ලබාගැනීම සඳහා ඔබ ප්‍රදේශයේ සිටින පහත ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය නිළධාරීවරයා/නිළධාරීවරිය සම්බන්ධ කරගන්න.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔴🌸 මාතර දිස්ත්‍රික්කය 🌸🔴
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

——————————————————————–
🔷. අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

01). වෛද්‍ය T.V.G. තිලක් චන්ද්‍රසේකර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7601558

02). වෛද්‍ය A.W.M.W.J.K. අත්තනායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 0426230

03). වෛද්‍ය P.A. දිල්හානි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-1128433

——————————————————————–
🔶. අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

04). වෛද්‍ය K.W.H.වික්‍රමනායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-0888718

05). වෛද්‍ය I.P. අමරරත්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-1565804

——————————————————————–
🔷. කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

06). වෛද්‍ය N.P. පමෝදනී හංසමාලි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-1061367

07). වෛද්‍ය M.P.K. ගුණසේකර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2204366

08). වෛද්‍ය B.L.S. ඔලිවියා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8407530

09). වෛද්‍ය A.U. අමාලි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8462740

10). වෛද්‍ය W.R. ප්‍රීති සුරංගනී මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2098387

11). වෛද්‍ය A.L.S. ප්‍රභාෂ්වරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-540340

——————————————————————–
🔶. කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

12). වෛද්‍ය අමරංග අලහප්පෙරුම මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 075-9404327

13). වෛද්‍ය P.V..සෝමලතා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-5724645

14). වෛද්‍ය A.I. අමරසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6041916

——————————————————————–
🔷. කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

15). වෛද්‍ය P.G. චිත්‍රාංගනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 072-9416140

16). වෛද්‍ය N.P. විජේසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-3003200

——————————————————————–
🔶. තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

17). වෛද්‍ය K. පෙරුම්පුලි ආරච්චි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-3273838

18). වෛද්‍ය P. සංචිතා ගුණවර්ධන මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8662173

——————————————————————–
🔷. දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

19). වෛද්‍ය T. තලතා නැවුම්ගල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-4510328

20). වෛද්‍ය C. එදිරිසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-3724290

21). වෛද්‍ය J.C. කස්තුරි ආරච්චි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-3049828

——————————————————————–
🔶. දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

22). වෛද්‍ය A.D. රණවක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076-7474095

23). වෛද්‍ය L.P. සමන් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- ****

24). වෛද්‍ය D.H.S.K. හල්ලල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-0044484

——————————————————————–
🔷. මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

25). වෛද්‍ය N.D. හෙන්දවිතාරණ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-3420775

26). වෛද්‍ය බුද්ධිකා කසුන්දනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-7009134

27). වෛද්‍ය N.A. සේනාධීර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-4465416

28). වෛද්‍ය R.M. ප්‍රදීපා සමන්ති රත්නායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-0451473

29). වෛද්‍ය S.W. කෝදාගොඩ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8676077

30). වෛද්‍ය R.D.M.K.G.C.L. රාජපක්ෂ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8281905

31). වෛද්‍ය ජානකී.හෙට්ටිආරච්චි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2260377

——————————————————————–
🔶. මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

32). වෛද්‍ය W.G. රංජිත් ප්‍රියන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 075-4765265

33). වෛද්‍ය R.A.N.S. රණසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8117747

34).වෛද්‍ය K.G.S. ප්‍රියන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0553810

35). වෛද්‍ය සමන් අතපත්තු මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2556678

——————————————————————–
🔷. පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

36). වෛද්‍ය H.G.C. ලසන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8487552

37). වෛද්‍ය K.G.S.A. කුමාර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-5788127

38). වෛද්‍ය දර්ශන රාජපක්ෂ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0853630

——————————————————————–
🔶. පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

39). වෛද්‍ය E.S.K. ද සිල්වා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2077930

40). වෛද්‍ය K.D. මනෝරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-5634165

——————————————————————–
🔷. වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

41). වෛද්‍ය A.A.A.D. ආශා ජයවර්ධන මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6291080

42). වෛද්‍ය M.K. හසන්තා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 072-4144744

43). වෛද්‍ය R.G.G. මල්කාන්ති මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6961730

——————————————————————–
🔶. වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

44). වෛද්‍ය W.A. ද සිල්වා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7201454

——————————————————————–
🔷. හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

45). වෛද්‍ය ජී.පී. වීරසූරිය මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-5444699

46). වෛද්‍ය H.M. ලේල්වල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-3928386

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔴🌸 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 🌸🔴
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

——————————————————————–
🔶. අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

01). වෛද්‍ය H.M.A. වැලිවිටිගොඩ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0168859

02). වෛද්‍ය B.M.C.K කරුණාරත්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-1635715

03). වෛද්‍ය M.J.K. චතුරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7780733

04). වෛද්‍ය I.H.K. වලගෙදර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8726222

05). වෛද්‍ය I.S. කාරියවසම් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8283487

——————————————————————–
🔷. අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

06). වෛද්‍ය S.A.D.R. වසන්ති මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8386754

07). වෛද්‍ය V.H.D. වීරසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-3764626

——————————————————————–
🔶. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

08). වෛද්‍ය K.I. රෝෂිණි නුවන් කුමාරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2346866

09). වෛද්‍ය R.M.W. ලියනගේ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-1005775

——————————————————————–
🔷. ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

10). වෛද්‍ය J.A. රූපිකා ශ්‍රියාංගනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076-7572670

11). වෛද්‍ය D.K. මල්වැන්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7906015

12). වෛද්‍ය W.A. කපිල මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7396582

——————————————————————–
🔶. කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

13). වෛද්‍ය A.L.D.P. ලියනගේ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8361929

14). වෛද්‍ය R.K.R. වාසනා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8360988

15). වෛද්‍ය ජයසිරි ලොකුගේ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-4260158

——————————————————————–
🔷. කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

16). වෛද්‍ය H.G.K. චන්ද්‍රලතා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2537277

17). වෛද්‍ය K.T.M. දිල්රුක්ෂි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 078-2512837

18). වෛද්‍ය P.D.N. කුලතිලක මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 072-9260477

——————————————————————–
🔶. ගෝනපිනුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

19). වෛද්‍ය E.A. සුධර්මා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076-7474293

20). වෛද්‍ය W.K.L. හරිෂණි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2007988

——————————————————————–
🔷. තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

21). වෛද්‍ය R.A.C. ලක්මාලි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2341994

22). වෛද්‍ය H.G.T.S.P. විජේසිංහ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8381118

——————————————————————–
🔶. නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

23). වෛද්‍ය S.D. කොඩිතුවක්කු මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2440328

24). වෛද්‍ය K.D.K.M. දිනූෂා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- ****

25). වෛද්‍ය A.G.S.U. ප්‍රසංග මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-6000461

——————————————————————–
🔷. නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

26). වෛද්‍ය G.V.C.P. ද සිල්වා මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6836444

27). වෛද්‍ය ජගත් විරිත්තමුල්ල මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-2720432

——————————————————————–
🔶. නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

28). වෛද්‍ය A.L.S. ප්‍රභාෂ්වරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- ****

29). වෛද්‍ය M.M.C. මාරසිංහ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- ****

——————————————————————–
🔷. බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

30). වෛද්‍ය C.L. කොතලාවල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2757700

31). වෛද්‍ය G.K.N. චම්පිකා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8503840

32). වෛද්‍ය සඳමාලි වැලිකල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6575634

——————————————————————–
🔶. බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

33). වෛද්‍ය J.S.A. පතිරණ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8212703

34). වෛද්‍ය H.I. මල්කි ද අල්විස් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8477772

35). වෛද්‍ය P.N. සමරවික්‍රම මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6465603

36). වෛද්‍ය R.C.N. ද සොයිසා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-2658744

——————————————————————–
🔷. බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

37). වෛද්‍ය S.C. දහනායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076-3211528

38). වෛද්‍ය ඉනෝකා මාලි එගොඩගේ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-2721510

39). වෛද්‍ය E.S.K. ද සිල්වා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- ****

——————————————————————–
🔶. බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

40). වෛද්‍ය K.J.L.P. කෝදාගොඩ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8047373

41). වෛද්‍ය A.H.A.S. දිල්රුක්ෂි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8601420

42). වෛද්‍ය W.A. අනුර ශාන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0610448

——————————————————————–
🔷. යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

43). වෛද්‍ය K.A.T. සමනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-2568688

44). වෛද්‍ය මල්කා පමෝදනි අතුකෝරාල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7396721

45). වෛද්‍ය M.F.J. නව්මාන් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-4649489

——————————————————————–
🔶. වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

46). වෛද්‍ය K.D.N.W. ප්‍රියංගනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-4046772

47). වෛද්‍ය N.A.N. ප්‍රියදර්ශනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8920355

48). වෛද්‍ය C.N.V ද සොයිසා මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-1326252

——————————————————————–
🔷. හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

49). වෛද්‍ය W.A.I. ප්‍රියදර්ශිකා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6868092

50). වෛද්‍ය S.P.C. කුමාර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-4319474

51). වෛද්‍ය V.P.S.I. නුවන් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8387285

——————————————————————–
🔶. හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

52). වෛද්‍ය K.M.G.A.P. විජේසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-9824307

53). වෛද්‍ය P.L.L.P. අල්විස් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0100420

54). වෛද්‍ය G.G. කාංචනා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-9990326

55). වෛද්‍ය M.M.F. ශිහාරා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076-8442424

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔴🌸 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 🌸🔴
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

——————————————————————–
🔶. අඟුණුකොළපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

01). වෛද්‍ය E. චම්පා ප්‍රියංගනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-5998878

02). වෛද්‍ය සුමුදු ගුණරත්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- ****

03). වෛද්‍ය U.G. හේවාගම මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 070-5155751

——————————————————————–
🔷. අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

04). වෛද්‍ය H.N. චින්තක මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 076-6949430

05). වෛද්‍ය R.G.S. සාරංගා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-5080175

——————————————————————–
🔶. ඔකේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

06). වෛද්‍ය G.R. පද්මසිරි මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 078-7595825

07). වෛද්‍ය P.T.A. ජයසුන්දර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8182587

——————————————————————–
🔷. කටුවන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

08). වෛද්‍ය R.C.M. ජෝතිමුණි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-2644389

09). වෛද්‍ය S.K.U. සිරිවර්ධන මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-7462300

——————————————————————–
🔶. තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

10). වෛද්‍ය H.W.V. තරංග මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2666609

11). වෛද්‍ය H.G. ප්‍රදීප් නිශාන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-4329069

——————————————————————–
🔷. බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

12). වෛද්‍ය T.G. විජේන්ද්‍ර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-0951308

13). වෛද්‍ය H.A.P.T. චානක හෙට්ටිආරච්චි මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8152333

——————————————————————–
🔶. ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

14). වෛද්‍ය චතුරානි ඩයස් වනිගරත්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-9764293

15). වෛද්‍ය S.D. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-8663880

——————————————————————–
🔷. වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

16). වෛද්‍ය P.G. සෙනෙවිරත්න මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-6055100

17). වෛද්‍ය H.K.S. ජයවීර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-6230242

——————————————————————–
🔶. වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

18). වෛද්‍ය B.H.R.S. පුෂ්පකුමාරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-9436068

——————————————————————–
🔷. සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

19).වෛද්‍ය R.P. උබේවර්ණ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-6510364

20). වෛද්‍ය G.L.C.N. කුමාරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- ****

——————————————————————–
🔶. හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

21). වෛද්‍ය බෝමිණි ජයනි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8488580

22). වෛද්‍ය A.K.C. නිරෝෂ් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 070-3935938

23). වෛද්‍ය N.K.K. සම්පත් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-2280971

——————————————————————–
🔷. තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

24). වෛද්‍ය තක්ෂිලා දෙව්පුර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071-3436191

25). වෛද්‍ය I.M.G.R. ලංකාදරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070-3003002

🌸 ඉදිරි ලිපි 🌸
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🔶. බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ දුරකථන නාමාවලිය 👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2594779424149878&id=1839559759671852Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here