ගැබිණි කාන්තාවන්ට ගැළපෙන ගවුම් විලාසිතා

0
6


විලාසිතා කිව්වම අංක එකට ඉන්නේ කාන්තාවෝ කිව්වොත් අපි නිවැරදි. මොකද පිරිමින් හා සසදා  බැලීමේදී සාපේකෂව කාන්තාවන් විලාසිතාවන් කරන්න ගොඩක් කැමති. නමුත් කාන්තා විලාසිතා කිරීමේදී ගර්බනී තත්වයේ පසුවන කාන්තාවන් ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත්වෙනවා.

ඒකට හේතුව තමයි මේ කාල සීමාව තුළදී ඔවුනට වැඩිපුර හැඩවැඩ කරපු ඇඳුම් අදින්නට බැරි වෙන නිසා. මේ කාලයේදී ඔවුන්ට සුදුසු වෙන්නේ ජ ලස්සන ගවුමක් ඇඳීම.

ඉතිං අද අපි කියන්න යන්නේ  ගැබිණි කාන්තාවට උත්සව අවස්ථා හෝ ඕනෑඹ අවස්ථාවකට ගැලපෙන ආකාරයෙන් වඩා ඔබ කැමති වර්ණයෙන් රෙදි මිලදීගෙන ඔබට අපහසුවක් නොවන ආකාරයට අඳින්න පුළුවන් විලාසිතා කිහිපයක් ගැන. ඒවා මේ විදිහට මස්සවා ගත්තොත් මේ කාලයේදී ඔබට ඇතිවන අපහසුතාවය තරමක් හෝ මගහරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවී.

එහි ඡායාරූප පහතින්….
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here