කොවිඩ් වසංගතයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා නොමිලේ දියත් කෙරෙන දේශීය වෛද්‍ය ප…

0
7


කොවිඩ් වසංගතයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා නොමිලේ දියත් කෙරෙන දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා උපදේශන සේවාව….
( දුරකථන නාමාවලිය ) ‍

සුව ධරණී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවය
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
••••••••••••••••••••••••••••••••••

☘️. Covid-19 වසංගත රෝගී තත්වය සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීමත් සමඟ, නිවාසගත Covid රෝගීන් සඳහා දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම, Covid රෝගය වැළැක්වීම හා සුව වීමෙන් පසු රෝගීන් අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සුව ධරණී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව ආරම්භ කර ඇත.

☘️. ඔබට මෙහි සඳහන් ආසන්නතම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය නිළධාරීවරයා හෝ නිළධාරීවරිය අමතා අවශ්‍ය සේවාවන් පහසුවෙන් සපයාගත හැකිය. Covid රෝගීන් සුවපත් කිරීමට සේම Covid රෝගය බෝවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම සුව ධරණී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස අපගේ ලාංකීය ජනතාවට මෙලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.

🌸 නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 🌸
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

👩‍⚕‍ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධීක්ෂක :- කේ. ඒ. සී. බී. යූ. කේ. විජේරත්න මිය
මධ්‍යම පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
පල්ලේකැලේ
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 3417500

——————————————————————–
🔴 අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ආර්.පී.සී. ජානක මයා
📞දුරකථන අංකය :- 071- 8111704

👩‍⚕‍ එම්. එෆ්. නුස්රාත් භානුත් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 7216162

👩‍⚕‍ ඒ. ඩී. එස්. බී. ප්‍රේමරත්න මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 9321480

——————————————————————–
🔴 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ජේ.එස්. තලගල මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076- 1992158

👩‍⚕‍ පී. එම්. එම්. එස්. පතිරාජ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8121504

——————————————————————–
🔴 කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ටී. ටී. සී. එන්. තල්වත්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 1203476

👩‍⚕‍ එස්. ඒ. මවුසුක් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 2260348

👩‍⚕‍ ටී. සී. කරුණාතිලක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 1203475

👩‍⚕‍ ඒ. ජේ. කරුණාරත්න මයා (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3995117

——————————————————————–
🔴 නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ආර්. එස්. රත්නසූරිය මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3890147

👩‍⚕‍ ඩී. එම්. නිරෝෂා සංජීවනී දිසානායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4709042

👩‍⚕‍ එම්. ආර්. එෆ්. අස්මිනා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4515485

👩‍⚕‍ බී. එම්. රංජනී මිය (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3995117

——————————————————————–
🔴 වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එම්. එෆ්. ෂාමිලා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 8535656

👩‍⚕‍ එම්. එස්. එෆ්. ෂප්රා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 2200897

👩‍⚕‍ වී. එස්. බී. මාවෙල මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 5101622

🌸 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 🌸
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

👩‍⚕‍ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධීක්ෂක :-
කේ. ඒ. සී. බී. යූ. කේ. විජේරත්න මිය
මධ්‍යම පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
පල්ලේකැලේ
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 3417500

——————————————————————–
🔴 අකුරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍එස්.කේ.එච්.සී. ජයරත්න මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8071912

👩‍⚕‍ආර්.ඩබ්.එම්.අයි.සී. රාජගුරු මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8464058

👩‍⚕‍ඉසෙඩ්. එෆ්. එම්. තවුෆික් මයා
📞 දුරකථන අංකය-077-2003060

——————————————————————–
🔴 දෙල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ජේ. පී. එස්. කේ. සීලවංශ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4711434

👩‍⚕‍එම්.ආර්.එෆ්. මුර්ෂිදා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 6636588

——————————————————————–
🔴 දොළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ අයි.ඒ.පී.කේ. රත්නායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8045081

👩‍⚕‍ එම්. ඉසෙඩ්. එම්. පිර්දවුස් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 2002414

——————————————————————–
🔴 ගඟ ඉහල කෝරළය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍එන්. එල්. එම්. එස්. නවරත්න මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8417173

👩‍⚕‍ඩී. ඩී. ඒ. එන්. මැණිකේ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4711206

——————————————————————–
🔴 හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එන්. කොලමුන්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 5595044

👩‍⚕‍ ඩබ්. එල්. හේවාංගනිගේ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3175856

👩‍⚕‍ ඩබ්. ජී. එස්. ලක්මාලි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 2949485

——————————————————————–
🔴 හතරලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එස්. එස්. පීරිස් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4791028

👩‍⚕‍ පී. ඒ. එච්. එම්. ආර්. එස්. කේ. හේරත් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 9137786

——————————————————————–
🔴 ගඟවට කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕ කේ. එස්. එල්. යූ. කේ. ගුණසිංහ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4832050

👩‍⚕ පී.එන්. උඩගෙදර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3573587

👩‍⚕‍එම්. එම්. එම්. කේ. වැලිවිට මිය (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 9219078

——————————————————————–
🔴 කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ආර්.කේ.එන් ප්‍රියංගිකා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 0795170

👩‍⚕‍ ටී. එම්. වයි. එල්. කේ. තෙන්නකෝන් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4462851

👩‍⚕‍ පී.එච්.බී. වන්නිනායක මිය
📞 දුරකථන අංකය077-3783735

——————————————————————–
🔴 මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩබ්.එම්.එල්.ආර්. වීරසේකර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8283946

👩‍⚕‍ ඒ.සී. මුන්සිලා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-9270972

——————————————————————–
🔴 මිණිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ කේ. ඩබ්. ඩී චතුරංග මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 9276102

👩‍⚕‍ එල්. එච්. එම්. සෝමවීර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 1295293

——————————————————————–
🔴 පන්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඒ. මනෝරාජ් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-7668486

👩‍⚕‍ ඒ. ආර්. එම්. රියාසුද්දීන් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4450419

👩‍⚕‍ එන්.ජී.ඒ. ශානිකා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077-3716719

——————————————————————–
🔴 පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එස්. එෆ්. ෂෆානා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8672365

👩‍⚕‍ එම්. එම්. එම්. එස්. සේනාරත්න මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 3386242

——————————————————————–
🔴 පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ සී. ජී. වීරසිංහ මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4709456

👩‍⚕‍ එම්. එස්. එස්. සජීහා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8467258

——————————————————————–
🔴 පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ යූ. ඒ. ඩබ්. ඒ. එම්. කේ. කේ. අබේකෝන් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8339906

👩‍⚕‍ එන්. ඩබ්. ඩබ්. වී. ටී. නන්දනී මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4475479

——————————————————————–
🔴 පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ආර්. එම්. එස්. එස්. රත්නායක මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 070- 3564058

👩‍⚕‍ එස්. එල්. ජයසේකර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 7570877

——————————————————————–
🔴 තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩබ්. ඩී. ඩබ්. කුලසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 076- 6421042

👩‍⚕‍ ආර්. කේ. ඩබ්. ඩී. එම්. එන්. බෝගහලන්ද මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 7060369

——————————————————————–
🔴 උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩබ්. එම්. ආර්. ඒ. බණ්ඩාර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8201708

👩‍⚕‍ ආර්. එන්. කොතලාවල මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 2260349 / 070- 2937365

——————————————————————–
🔴 උඩපළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එස්. ඒ. එෆ්. ඉනායා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8141841

👩‍⚕‍ කේ.ජී.සී. මිහිරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8352667

——————————————————————–
🔴 උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එස්. එම්. ෆායික් මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8141831

👩‍⚕‍ එල්. බී. ඒ. පී. එස්. එල්. ජයසූරිය මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071-8334823 / 074-0297525

——————————————————————–
🔴 යටිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–
👩‍⚕‍ එම්.කේ. හේමන්ත කුමාර මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3177033

👩‍⚕‍ කේ. ජී. ඩී. එම්. හංසනී මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 6555930

🌸 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 🌸
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

👩‍⚕‍ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධීක්ෂක :-
කේ. ඒ. සී. බී. යූ. කේ. විජේරත්න මිය
මධ්‍යම පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
පල්ලේකැලේ
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 3417500

——————————————————————–
🔴 අඹන්ගඟ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩබ්. එම්. ඒ. ඩී. එම්. අයි. ඒ.කේ. වික්‍රමසිංහ මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8998967

👩‍⚕‍ එන්. ඩබ්. ජී. එන්. ඩී. ගම්ලත් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 0891700

👩‍⚕‍ එම්.එස්.එෆ්. සිල්මියා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 2723031

👩‍⚕‍ එම්. සී. කේ. මුණසිංහ මිය (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 2508299 / 071- 6718584

——————————————————————–
🔴 ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩී. ඩී. ඩී. ජී. කුමාරි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 3018231

👩‍⚕‍ එම්. එම්. ටී. ද සිල්වා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 0975019

——————————————————————–
🔴 ලග්ගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ සී. එම්. සමරසේකර මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8765823

👩‍⚕‍ අයි. ඩී. එල් චන්ද්‍රකාන්ති මිය (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 2948721

👩‍⚕‍ එම්. එන්. එෆ්. නස්රින් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 9920959

👩‍⚕‍එස්. ඒ. එන්. චන්ද්‍රසේකර මිය (මධ්‍යම රජය)
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 1549228

👩‍⚕‍ එච්. හයිදර් අලි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 2933887

——————————————————————–
🔴 පල්ලේපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඒ. ඒ. යූ. එස්. පී. පී. කේ. අතපත්තු මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8140555

👩‍⚕‍ පී. එච්. එල්. එම්. කේ. සඳරේණු මිය
📞 දුරකථනඅංකය :- 070- 3257124

——————————————————————–
🔴 රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩී. ඕ. ජී. චතුරානි මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 4714752

👩‍⚕‍ එම්. පී. එෆ්. රස්මියා මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 9394117

——————————————————————–
🔴 උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ එම්. එස්. මුම්තාප් බෙගම් මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 5370573

👩‍⚕‍ එස්. ජී. ඒ. ශාන්ත මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 3492965

👩‍⚕‍ ටී. එම්. ඩී. සී. පී. විජේරත්න මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 8043700

——————————————————————–
🔴 විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ යූ. ජී. එන්. කරුණාතිලක මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077-8623257

——————————————————————–
🔴 යටවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
——————————————————————–

👩‍⚕‍ ඩී. ආර්. එම්. ආර්. රත්නායක මයා
📞 දුරකථන අංකය :- 077- 9312846

👩‍⚕‍ ජී. අයි. මධුරිකා මහත්මිය
📞 දුරකථන අංකය :- 071- 5977086

හිතායු! සුඛායු! දීඝායු!

——————————————————————–
දේශිය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමිය ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here