කොබෝලීල රතු කොබෝලීල, සුදු කොබෝලීල,කහ පෙතන් .වර්ග තුනක් ඇත . වණ සේදීමට, අතීසා…

0
4

කොබෝලීල
රතු කොබෝලීල, සුදු කොබෝලීල,කහ පෙතන් .වර්ග තුනක් ඇත .
වණ සේදීමට, අතීසාරය,රක්තපිත්ත ,ඇදුම ,ක්ෂයරෝගය ,පණු රෝග ,කුෂ්ඨ ,මල බද්ධය අදී රෝග බොහෝමයකට කොබෝලීල ශාකයේ කොළ ,පොතු,මුල්,මල්,භාවිතා කෙරේ .
( අන්තරජාලය ඇසුරෙනි )


Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here