කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත සංශෝධනය සඳහා මහ බැංකුව මහජන අදහස් විමසයි – Sri News | Sri Lanka Business News

0
6

කල්බදු මූල්‍යකරණ පාරිභෝගිකයන් සඳහා පවතින ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහ කල්බදු මූල්‍යකරණ කර්මාන්තයේ වර්ධනයන් සලකා බලමින් කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත සංශෝධනය සඳහා ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් පියවර ගනිමින් සිටී.

කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත සංශෝධනයේදී උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ගේ පුළුල් සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා මහජනතාවගේ නීරීක්ෂණ / අදහස් / යෝජනා ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අදහස් කර ඇත.

යෝජිත සංශෝධන සඳහා වන කෙටුම්පතට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙබ් අඩවියේ පනත සබැඳිය හරහා ප්‍රවේශ විය හැක.

https://www.cbsl.gov.lk/si/මහජන-අදහස්-සඳහා-උපභේශන-පත්%E2%80%8Dරිකා

 

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here