කර්මය……. – Sri News

0
4


ඔබ,

හොඳ ක්රියාවක් කිරීමට උනන්දු වූ විට හොඳ ප්රතිඵල ලැබේ .ඔබ හොඳ ක්රියාවක් කළ හොත් හොඳ ප්රතිඵලයක් ලැබිය හැකියි .නරක ක්රියාවක් කළ හොත් නරක ප්රතිඵලයක් ලැබෙයි .පාසලේ දී හෝ ගෙදර දී හෝ දඬුවම් විදීමට සිදු වූ අවස්ථාවක් සතා බැලීමෙන් එය මනාව තේරුම් ගත හැකියි.

 

හොඳ නරක ක්රියා හැඳින්වෙන කර්ම හෙවත් කම්ම ගැන විශේෂ වචනය බුද්ධ ධර්මයෙහි ඇත.

හොඳ ක්රියා කුසල කර්ම යනුවෙන් සහ නරක ක්රියා අකුසල කර්මය යනුවෙන් හැදින්වේ.

 

පුද්ගලයෙකු විසින් නරක ක්රියාවකට අනුව විපාකයක් විඳින්නට ලැබෙන බව බුද්ධ ධර්මයෙහි එන මූලික ඉගැන්වීම් අතර ඇත. හොඳ නරක ක්රියාවන්ගේ විපාක තිබෙන බව පිළිගන්නා නිසාම බුද්ධර්මය ක්රියා වාදයක් හෙවත් ක්රියාවන්ගේ විපාක ඇති බව පිළිගන්නා ධර්මයක් වශයෙන් හඳුන්වමු.

ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී පුද්ගලයෙක් නොයෙක් කර්ම සිදු කරයි .හෙතෙම දන්දීම ප්රිය වචන කතා කිරීම අනුන්ට උදව් කිරීම වැනි කුසල කර්මවල යෙදෙයි. එබඳු කර්ම නිසා ඔහුගේ කීර්තිය පැතිරෙන අතර කවුරුත් ඔහුට ගරු සැලකිලි දක්වයි.

 

අකුසල කර්ම කරන විට අපකීර්තියට දඬුවමට මුහුණ පෑමට සිදුවෙයි. මෙසේ පුද්ගලයෙකු විසින් මේ කාලයෙහි සිදුකරන කර්මවල විපාක මේ කාලයේදීම විඳීමට සිදුවේ. බුදුන් වහන්සේ ජීවත්ව සිටින කාලය තුළදී සිදු කරන දේ සඳහා මේ ආත්ම භාවයේදී මහා ගංගාවලින් ගලා එන ජලය මෙන් උන්වහන්සේට ලාභ සත්කාර ගලා ආ බව සඳහන් වෙනවා. මේ අතීතයේ කරන ලද කුසල කර්ම වල ප්රතිවිපාක වශයෙන් ලැබුණු බවයි.

එයින් සඳහන් වන්නේ පෙර ඉපිද සිටි භවයන්හි සිදු කරන ලද මෙබඳු කර්ම අතීත කර්ම නමින් හඳුන්වනවා. පළමු කී වර්තමාන කර්මද කල්ගත වූ විට අතීත කර්ම බවට පත්වෙන බව සඳහන් වේ.

 

මෙය අතීතයේ කරන ලද කුසල අකුසල කර්ම වල ප්රතිවිපාක වශයෙන් ලැබුණු බවයි සඳහන් වන්නේ. පෙර ඉපිද සිටි භවයන්හි සිදු කරන ලද මෙබඳු කර්ම අතීත කර්ම නමින් හඳුන්වනවා.  වර්තමාන කර්ම ද කල්ගත වූ කල අතීත කර්ම බවට පත්වෙනවා.

පුද්ගලයෙකු විසින් සතුන් මැරීම වැනි ක්රියා කළහොත් ඔහුට නරක විපාක විඳින්නට සිදු වෙනවා.

ඒ නිසාම තමාට ආදරය ඇති තැනැත්තා විසින් අකුසල කර්ම වලින් ඈත්ව කුසල කර්ම වල යෙදිය යුතු  බව ධර්මයෙහි ඉගැන්වෙන පණිවිඩය යි.

සහෝදරත්වයෙන් එක්වෙමු!

© Buddhist BrotherhoodSri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here