කපුකණිස්ස.. වටිනා බෙහෙත් ඔසුවක් වගේම රසවත් ආහාරයක් බණ්ඩක්කා මෙන් පිස ආහාරයට ගත…

0
6

කපුකණිස්ස..
වටිනා බෙහෙත් ඔසුවක් වගේම රසවත් ආහාරයක් බණ්ඩක්කා මෙන් පිස ආහාරයට ගත හැකියි.
ගොඩක් වෙලාවට වල පැළෑටියක් ලෙස ගෙවතු වලින් ඉවත් වෙන රැකගත යුතු කෙනෙක්.
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here