කතා කරන්න අකැමැති ,එහෙත් දැනගෙන ඉන්න ඕන කරුනු ටිකක් කියවලා බලන්න.

0
12

කතා කරන්න අකැමැති ,එහෙත් දැනගෙන ඉන්න ඕන කරුනු ටිකක් කියවලා බලන්න.

Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here