ඔයාලා ආසම හොට් චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක්ස් – Sri News

0
3

සීතල වෙලාවක බොන්න කියාපු පානයක්නෙ මේ හොට් චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එක. ඔන්න අද හොට් චොක්ලට් හදන විදි 7ක්ම අරගෙන ආවා. කැමති විදියට ට්‍රයි කරලා බලන්න. චොක්ලට් දාලා හදම ඕනම කෑමකට කට්ටිය බෑ කියන්නැති නිසා ඔන්න ඔයාලා ආසම හොට් චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක්ස්

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100
කිරි කෝප්ප 1
කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 1
කෝන්ෆ්ලා මේසහැඳි 1/2
සීනි මේසහැඳි 2

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ඩාක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100
කිරි මිලිලීටර් 500
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
වැනිලා ස්වල්පයක්
කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 1
සීනි මේසහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කිරි කෝප්ප 2
චොප්කරගත් ඩාක් චොක්ලට් කෝප්ප 1/2
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
රතු සීනි මේසහැඳි 3
වැනිලා ස්වල්පයක්
ලුණු ස්වල්පයක්
මිරිස්කුඩු පින්චක් (Cayenne Pepper)
කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 2

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කොකෝවා පව්ඩර් මේසහැඳි 3
චොප්කරගත් පෙපර්මින්ට් කැන්ඩි 8-10
කිරි කෝප්ප 2
සීනි මේසහැඳි 3
වැනිලා ස්වල්පයක්
කුරුදුපොතු කෑල්ලක්
චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/2
ෆ්‍රෙශ් ක්‍රීම් ස්වල්පයක්

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කිරි කෝප්ප 1
නියුටෙලා මේසහැඳි 2
කොකෝවා පව්ඩර් තේහැඳි 1

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
මිල්ක්මේඩ් පොඩි ටින් 1
කොකෝවා පව්ඩර් කෝප්ප 1/4
ලුණු ස්වල්පයක්
වැනිලා ස්වල්පයක්
වතුර කෝප්ප 1

Hot Chocolate Recipes

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
චොප්කරගත් චොක්ලට් චිප්ස් කෝප්ප 1/2
කොකෝවා පව්ඩර් තේහැඳි 1
කිරි කෝප්ප 1 1/4
විප්ක්‍රීම් මේසහැඳි 1
බ්‍රැන්ඩි හෝ රම් ස්වල්පයක්
සීනි මේසහැඳි 1

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here