උතුරුමැද රෝහල්වල සංකේත වැඩ වර්ජනයක්

0
8

සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිය සමිති සන්ධානය අද උතුරුමැද පළාතේ රජයේ රෝහල්වල සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළා.

වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සඳහන් කළේ සිය ඉල්ලීම් සඳහා ලබාදුන් එකඟතා ඉටු නොකිරීම හේතුවෙන් අද සිට පළාත් මට්ටමින් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දියත් කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, අද පැවැත්වෙන වර්ජනය සඳහා සමස්ත ලංකා හෙද සංගමයේ සහය ලැබී නැහැ.

සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිය සමිති සන්ධානය අද උතුරුමැද පළාතේ රජයේ රෝහල්වල සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළා.

වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සඳහන් කළේ සිය ඉල්ලීම් සඳහා ලබාදුන් එකඟතා ඉටු නොකිරීම හේතුවෙන් අද සිට පළාත් මට්ටමින් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දියත් කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, අද පැවැත්වෙන වර්ජනය සඳහා සමස්ත ලංකා හෙද සංගමයේ සහය ලැබී නැහැ.

Sri News Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here