ඉල්ලීමක් කරනවා හැකිතරම් ෂෙයාකරන්න ගොඩක් වටිනා ලිපියක් පිලිකාව කියන්නේ වෙලෙන්ද…

0
9

ඉල්ලීමක් කරනවා හැකිතරම් ෂෙයාකරන්න
ගොඩක් වටිනා ලිපියක්
පිලිකාව කියන්නේ වෙලෙන්දන්ගේ මාෆියාවක්.මුදල් ගරහාගැනීමට කරන වෙලෙදාමක්…. ලිපිය ඩව්න්ලෝඩ් කර zoom කොට කියවන්න පුලුවන්…
හැමෝටම වැදගත් වෙයි…

අපේ පිටුවටත් එකතුවෙන්න > Muthumudalige Nissanka
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here