** ඉරිවේරිය ** ඉරිවේරිය අඩි 2 ක් දක්වා උසට වැඩෙන මාංසල කදක් සහිත බහුවාර්ශික ශාක…

0
6


** ඉරිවේරිය **
ඉරිවේරිය අඩි 2 ක් දක්වා උසට වැඩෙන මාංසල කදක් සහිත බහුවාර්ශික ශාකය කි. කද ගැට සහිතය. සියුම් බූවකින් යුක්තයි . කදේ පහල කොටස් වලින් මුල් හටගනි. කොල පොඩි කල විට සුවද හමයි. මල් ලා නිල් පාටට & කුඩා ය.උන ,අතිසාරය, පාචනය , වමනය , උදරාබාද , අධික පිපාසය, අක්මාවේ ආබාධ , දිවි මකුලු විස, සැරව ගෙඩි ආදී රෝග සදහා ප්‍රතිකාර කිරිමේදි ඉරිවේරිය යොදා ගනු ලබයි.
ඉරිවේරිය සම්පූර්ණ ශාකය ම ඔසු පිනිස ගනි.
බඩේ අමාරු වලට ඉරිවේරිය & ඉගුරු තම්බා බීම ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිකාර යකි.ඉරිවේරිය මුල් කසාය කර බීම වමනය ට ගුන දෙන ඔසුවකි.
( කුරුණෑගල ආයුර්වේද රෝහල )


Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here