ඉන්සියුලින් වලටත් වඩා වේගවත්ව රුධිර සීනි මට්ටම අඩුකරන, සම තිරිහන් කරන විශ්මිත ප…

0
8

ඉන්සියුලින් වලටත් වඩා වේගවත්ව රුධිර සීනි මට්ටම අඩුකරන, සම තිරිහන් කරන විශ්මිත පළතුර “පේර”
යාළුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න…
Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here