අමුක්කරා Withania somnifera.මෙයට අස්ව ගන්ධ යන නම භාවිතා වන්නෙ අස්ව මූත්ර වල ගන්ධ…

0
4


අමුක්කරා Withania somnifera.මෙයට අස්ව ගන්ධ යන නම භාවිතා වන්නෙ අස්ව මූත්ර වල ගන්ධය එන නිසාවෙනි. එය සන්ස්කෘත නාමයකි.අමුක්කරා යනු දමිලවචනයකි.අස්ගෝදු සින්හල වහරයි.1889දි හදුනා ගත්තෙ මෙහි අැති රසායනය කොතරම් ගුණ පළ අැත්ද යන්නයි.මොලය හා ස්නායු මස්තිස්කය යන අන්ග වල සන්කුලතා වලට හොද ඔසුවක්බව තහවුරැ කරගත් වෙදදුරන් පරික්සන අැරබින .තවද මෙය නිදි ගන්වන බෙහෙත් ගනයටද අඩන්ගු බව සොයාගන්නා ලදි.අායුර් වෙදයෙ එවැනි ක්රියා කාරි පැලැටි අතර මුලිකව කලුකම් මෙරිය ක්රියා කරයි එවැ මුල් ජලයට දමා බිවොත් වහාම නින්ද යයි.විසදූලිය මෙයද එසෙ සිදුකල හැකි බෙතකි.එකාවෙරියත් මෙයද නිදිගන්වන සුලු ගුණ අැතුලත්වෙ.අමුක්කරා මෙයSolanaceae කාන්ඩයට අයත් ශාඛයකි.මෙහි අාකන්ද කොටස මෙන්ම මුල්ද බෙතට ගත හැක.වියලි කලාපයෙ සරැවට වැඩෙ පැහැයද දිප්තිය වැඩි.ගුණද වැඩි .අප ප්රදෙසවල පත්ර ගණනැත ගුනද අඩුය. මෙ ශාඛයට කිසිසෙත් සමාන නොවන වල් අමුක්කරා පැලැටිය මෙයට අාදෙසක ලෙස ගැනිමෙ කිසිදු ප්රතිඨලයක් නැත.මෙය ප්දාහය හෙවත් අදික දැවිලි. ක්ෂය රොගය. පාණ්ඩු. උන්මාද. අපස්මාර හෙවත් මිමැස්මොරය. ෂුක්ර සක්ය තාවය බාලවිමට. නාඩි දුර්වලත්වය. බ්රම හෙවත් කැරකිල්ල. මුර්ජා.වාත රොග. උදර දුර්වලතාවය. කාස .රැදිර දුර්වලතා. ශ්වෙත කුෂ්ඨ හෙවත් සුදු කබර .ප්රදරය හෙවත් බඩ ඉදිමුම. ශෝත එනම් ඉදිමුම මෙයට වෙදනාව අැතුලත් ඉදිමුම.බාලයන්ට වන ශොෂ එනම් දැවිල්ලට මෙය ඔසු පිනිස බාවිත කරයි.ඉට අමතරව මෙම අමුක්කර ශාකය.රැප ලාවන්යටද නාඩි බලගන්විමට .මුත්රා ජනක වෙදනා ස්ථාපනයට. මෙහි රසායනය හෘර්දයට කිසිම අයුරකින් හානිපමුනුවන රසායනයක් නැත්තෙය.මෙය වාජිකරනඔසුවක් එනිසා මත්විම සම්බන්දව කාරනයෙදි මද්ය සාර ගුණය අැත.ගර්බ සන්ධායනය නොහොත් එය සැකසිම කසාය එළගිතෙල් සමග දිම .ස්වාසය අැදුමට කසාය ගිතෙල් මිපැනි සමග. දැවිල්ලරොග එනම් පිත්රොගයට අමුක්කරාදමා උනුකල කිරි. ක්ෂය රොගය චුර්නය තිප්පිලි ගිතෙල් මිපැනි සිනිද සමග .වාත රොගයට අමුක්කරා කසාය කලන් දොලහයි එනම් ග්රැම් 60.නින්ද නොයාම චුර්නය එලගිතෙල් සමගසිනි දමා.බඩෙ පනු කෘෂ්ඨයන්ට එනම් ක්රිමි රොගයන්ට චුර්නය පෙවිම.අමුක්කරා කිතුල් හකුරැ මිපැනි එළගිතෙල් රට ඉදි වැල්මි මෙවා කලන්දෙක ගානෙ මිපැනියෙන් අඹරා විබිස්සක් අැතුලෙ දවස් 14 දමා අරගෙන ගුලි කරන්න නෙල්ලි ගෙඩිතරම. එ ගුලිය උදෙ හවස ගිල එළකිරි බිලම බලන්න මදකිපිම කොමද කියල.සක්තිය වැඩිවෙ මෙය නිර්දෙස කරන්නෙ බැරිබැරි අයට බව දැන ගන්න.අල කියන්නෙ මුල ඉදිමුන කොටස් බව සලකන්න .බතල වගෙ අල එන්නෙ නැත අාකන්ද කොටස් අල ලෙස සලකයි.එහි පිටි ගතියක් අැත.Sri News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here