Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

SriNews → srinews.lk
ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු ඉහලට
2018-03-11 02:57:00
Views : 71
ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු ඉහල දැමීමට සුදානම් බව වාර්තාවේ.

ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රී රෝද රථසංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා සදහන් කර තිබුනේ ත්‍රී රෝද රථ අමතර කොටස් මිල ඉහල යෑම නිසා මෙලෙස ගාස්තු ඉහල දැමීමට සිදුවන බවයි.

ත්‍රී රෝද රථ කඒමානතය ආරක්ෂ කර දෙන ලෙස නැවත වරක් ජනාධිපතිවරයාගෙන ඉල්ලා සියින බව සභාපතිවයා සදහන් කර තිබේ.

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77